-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Studia Archiwalne

Ukazująca się nieregularnie publikacja jest przedsięwzięciem wydawniczym realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Na łamach pisma podejmowana jest i prezentowana szeroko rozumiana problematyka archiwalna łącząca w sobie zagadnienia archiwistyki i archiwoznawstwa z uwzględnieniem ściśle związanych z warsztatem pracy archiwisty nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa. Studia pomyślane jako seria wydawnicza, przyjęły postać typową dla czasopism. W każdym tomie są obecne wszystkie podstawowe działy czasopiśmiennicze, takie jak:   „Rozprawy i studia”, „Materiały i źródła”, „Przeglądy, dyskusje, propozycje”, „Recenzje”, „Kronika”.

Rocznik Łódzki

Czasopismo wydawane przez Archiwum Państwowe w Łodzi i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi to periodyk poświęcony historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Materiały zamieszczane na jego łamach koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących XIX i XX wieku. Autorzy, których prace publikowane są w wydawnictwie, związani są głównie z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego (pracownicy, doktoranci, habilitanci) oraz archiwami państwowymi w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsze trzy numery "Rocznika Łódzkiego" ukazały się jeszcze w okresie międzywojennym (1928, 1931, 1933), po reaktywacji w roku 1958 ukazuje się regularnie w formie rocznika. Redaktorem naczelnym periodyku jest aktualnie prof. dr hab. Jarosław Kita. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi dostępne są wybrane numery czasopisma.

Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny

Problematyka powstałego w 1995 roku periodyku obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i archiwistyki. Struktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno - historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Zakres chronologiczny prezentowanych artykułów nie jest ograniczony, ale dominująca jest historia XIX i XX wieku.

Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyztorsko-edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku. Publikowane są także źródła z zasobu płockiego Archiwum.

Okładka "Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego"

Czasopismo wydawane jest od 2014 r. jako wspólne przedsięwzięcie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł jest ściśle związany ze swoim poprzednikiem – wyrósł z „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”, którego pierwszy numer ukazał się w 1991 r.     

Nowe czasopismo ma formułę otwartą – publikuje artykuły z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki oraz historii. Jego zawartość nie jest przy tym ograniczona jedynie do tej problematyki – to miejsce dla wypowiedzi przedstawicieli wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. „Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest forum otwartym nie tylko dla miejscowego środowiska archiwistów i historyków – obecni są na nim także autorzy z zagranicy. Czasopismo przyjmuje rozprawy i artykuły, drobniejsze edycje źródłowe i recenzje.

Okładka "Rocznika Historyczno-Archiwalnego"

Periodyk zaczął ukazywać się w roku 1979, będąc wówczas pierwszym regionalnym czasopismem archiwalnym w Polsce. Wydawnictwo powstało dzięki inicjatywie dr. Zdzisława Koniecznego, ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu. Drukiem ukazały się już 24 tomy „Rocznika” - z zawartością niemal wszystkich można zapoznać się drogą elektroniczną na stronie internetowej archiwum.

Głównym celem periodyku jest popularyzowanie wiedzy o historii Polski południowo-wschodniej, zasobie archiwalnym przemyskiego Archiwum Państwowego i innych archiwów oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Każdy tom zawiera następujące działy: „Historia”, „Archiwistyka”, „Źródła”, „Kronika”, „Recenzje i omówienia”.

Newsletter NDAP