-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Studia Archiwalne

Ukazująca się nieregularnie publikacja jest przedsięwzięciem wydawniczym realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Na łamach pisma podejmowana jest i prezentowana szeroko rozumiana problematyka archiwalna łącząca w sobie zagadnienia archiwistyki i archiwoznawstwa z uwzględnieniem ściśle związanych z warsztatem pracy archiwisty nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa. Studia pomyślane jako seria wydawnicza, przyjęły postać typową dla czasopism. W każdym tomie są obecne wszystkie podstawowe działy czasopiśmiennicze, takie jak:   „Rozprawy i studia”, „Materiały i źródła”, „Przeglądy, dyskusje, propozycje”, „Recenzje”, „Kronika”.

Rocznik Łódzki

Czasopismo wydawane przez Archiwum Państwowe w Łodzi i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi to periodyk poświęcony historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Materiały zamieszczane na jego łamach koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących XIX i XX wieku. Autorzy, których prace publikowane są w wydawnictwie, związani są głównie z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego (pracownicy, doktoranci, habilitanci) oraz archiwami państwowymi w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsze trzy numery "Rocznika Łódzkiego" ukazały się jeszcze w okresie międzywojennym (1928, 1931, 1933), po reaktywacji w roku 1958 ukazuje się regularnie w formie rocznika. Redaktorem naczelnym periodyku jest aktualnie prof. dr hab. Jarosław Kita. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi dostępne są wybrane numery czasopisma.

Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego

W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim prace z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i muzealnictwa. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części: „Artykuły i Materiały”, „Miscellanea”, „Kronika” i „Recenzje, Polemiki, Omówienia”. W części pierwszej zamieszczane są artykuły i rozprawy, w części drugiej drobne prace i przyczynki, w części trzeciej sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i edukacyjnych, w których partycypują wydawcy, zaś w części czwartej recenzje i omówienia książek o tematyce historycznej, archiwalnej i muzealnej. Każdy tom posiada osobnych recenzentów naukowych. Czasopismo ukazuje się nieregularnie.

Wydawcą periodyku jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. W komitecie redakcyjnym zasiadają archiwiści, muzealnicy oraz historycy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Płockie Zeszyty Archiwalne

„Płockie Zeszyty Archiwalne” są wydawnictwem młodym. Pierwszy tom ukazał się w 2010 roku nakładem Archiwum Państwowego w Płocku oraz Stowarzyszenia Archiwistów Płockich Oddział w Płocku. Decyzją Kolegium Redakcyjnego jego łamy przeznaczone są przede wszystkim dla osób stojących na początku kariery naukowej. Ze względu na regionalny charakter „Zeszytów” wydawca założył, że publikowane w nich będą materiały oparte na źródłach płockiego archiwum, same źródła oraz recenzje publikacji opracowanych na podstawie płockich archiwaliów. Czasopismo obejmuje artykuły, recenzje i polemiki, kronikę oraz in memoriam.

Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny

Problematyka powstałego w 1995 roku periodyku obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i archiwistyki. Struktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno - historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Zakres chronologiczny prezentowanych artykułów nie jest ograniczony, ale dominująca jest historia XIX i XX wieku.

Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyztorsko-edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku. Publikowane są także źródła z zasobu płockiego Archiwum.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl