-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Okładka "Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego"

„Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” wydawany jest od 1993 roku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i poznański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Od 2013 roku współwydawcą jest także Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Redaktorem czasopisma jest Przemysław Wojciechowski.

Periodyk poświęcony jest problematyce historii Poznania i Wielkopolski oraz zagadnieniom archiwalnym. Rocznik zawiera następujące działy: „Artykuły”, „Studia i materiały”, „Recenzje i noty bibliograficzne”, „Sympozja, zjazdy, konferencje, sprawozdania naukowe”, „In memoriam”. Spis treści tłumaczony jest na trzy języki obce: angielski, francuski i niemiecki.

Na łamach pisma pojawiają się też komunikaty o spuściznach archiwalnych znajdujących się w zbiorach specjalnych bibliotek poznańskich, a także w zasobie innych archiwów i muzeów. W czasopiśmie zamieszczane są regularnie teksty typowo historyczne, wiążące się z tematyką regionalną ale też artykuły z zakresu archiwistyki, kształcenia archiwistów.

Poszczególne numery są zdigitalizowane i zamieszczone na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Okładka "Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego"

Czasopismo wydawane jest od 2014 r. jako wspólne przedsięwzięcie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł jest ściśle związany ze swoim poprzednikiem – wyrósł z „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”, którego pierwszy numer ukazał się w 1991 r.     

Nowe czasopismo ma formułę otwartą – publikuje artykuły z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki oraz historii. Jego zawartość nie jest przy tym ograniczona jedynie do tej problematyki – to miejsce dla wypowiedzi przedstawicieli wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. „Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest forum otwartym nie tylko dla miejscowego środowiska archiwistów i historyków – obecni są na nim także autorzy z zagranicy. Czasopismo przyjmuje rozprawy i artykuły, drobniejsze edycje źródłowe i recenzje.

Okładka "Rocznika Historyczno-Archiwalnego"

Periodyk zaczął ukazywać się w roku 1979, będąc wówczas pierwszym regionalnym czasopismem archiwalnym w Polsce. Wydawnictwo powstało dzięki inicjatywie dr. Zdzisława Koniecznego, ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu. Drukiem ukazały się już 24 tomy „Rocznika” - z zawartością niemal wszystkich można zapoznać się drogą elektroniczną na stronie internetowej archiwum.

Głównym celem periodyku jest popularyzowanie wiedzy o historii Polski południowo-wschodniej, zasobie archiwalnym przemyskiego Archiwum Państwowego i innych archiwów oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Każdy tom zawiera następujące działy: „Historia”, „Archiwistyka”, „Źródła”, „Kronika”, „Recenzje i omówienia”.

Okładka "Rocznika Historyczno-Archiwalnego"

Periodyk o charakterze popularnonaukowym, ukazujący się od 1963 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką Sudetów Zachodnich (łącznie ze stroną czeską), a w szczególności z zakresu historii, archeologii, turystyki, geografii, socjologii, gospodarki i ekonomii, przyrody i innych nauk oraz działalnością organizacji społecznych. Posiada stałe działy: artykuły (wyłącznie teksty naukowe); materiały - wspomnienia - źródła; varia; sprawozdania; recenzje i noty wydawnicze; nekrologii; kronika jeleniogórska za ostatni rok.

Wydawcą pisma jest Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, wspierane przez Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, a współwydawcą Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

Prace Archiwalno-Konserwatorskie

Periodyk naukowy „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” wydawany od 1976 roku jest najstarszym z powojennych czasopism archiwów państwowych. Publikowane są w nim artykuły na tematy źródłoznawcze, głównie informujące o zasobie siedleckiego archiwum, a także dotyczące archeologii, historii sztuki i architektury. Prezentowane są w nim również dzieje różnych instytucji kulturalnych, sylwetki ludzi zasłużonych dla Podlasia, materiały bibliograficzne. Tematem często podejmowanym przez archiwistów jest źródłoznawstwo, kwestie dotyczące dziejów Kościoła katolickiego, problematyka żydowska, mniejszości wyznaniowych. Publikowane są również źródła oraz artykuły poświęcone różnym aspektom historii Siedlec.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl