-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Rocznik Augustowsko-Suwalski

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” wydawany przez Archiwum Państwowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach to naukowe pismo regionalne, ukazujące się nieprzerwanie od 2001 roku. Każdy tom rocznika składa się z podstawowych działów: „Studia i artykuły”, „Komunikaty”, „Materiały” (publikacje źródeł), „Recenzje, dyskusje, polemiki”, „Kronika”, z informacjami o działalności wydawców, „Skorowidze nazw osobowych i geograficznych”, „Noty o autorach”. W niektórych tomach prezentowane są materiały z konferencji naukowych oraz publikacje biograficzne w dziale „Sylwetki”.

Bibliografia tomów I–V rocznika ukazała się jako dodatek do tomu V, zaś bibliografię tomów VI–X zawiera tom XI. W wydawnictwie dominuje tematyka historyczna, także z dziedziny archeologii, związana głównie z dziejami Suwalszczyzny. Pojawiają się też materiały o tematyce przyrodniczej, o stanie i ochronie środowiska naturalnego regionu, zwłaszcza Wigierskiego Parku Narodowego.

Periodyk jest dostepny w wersji on-line na stronie internetowej Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

 Szczeciński Informator Archiwalny

W 1978 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma (wówczas półrocznika) pn. „Informator Archiwalny” pod red. Zdzisława Chmielewskiego. Od 1985 roku ukazuje się w formie rocznika pod zmienioną nazwą „Szczeciński Informator Archiwalny” (od 1988 roku pod red. Marii Frankel).

Na zawartość periodyku składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące zwłaszcza pomorskie źródła archiwalne. Czasopismo w całości przygotowywane jest przez pracowników szczecińskiego archiwum, którzy publikują na jego łamach efekty swoich badań naukowych i opracowań archiwalnych. Znajdują się w nim również artykuły historyków i archiwistów także spoza regionu zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości poszczególnych wydań periodyku dostępne są na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Kronika Szczecina

Ukazujący się od 1983 roku periodyk poświęcony jest historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w danym roku, oddzielne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok, kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz nekrologia. Rocznik szczeciński jest jedyną publikacją rejestrującą życie miasta, niezwykle często wykorzystywaną przez szczecinian.  

Wydawcą „Kroniki Szczecina” jest Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie. Powstaje na zlecenie i we współpracy z Urzędem Miejskim w Szczecinie.

Kronika Warszawy - okładka

„Kronika Warszawy” została powołana przez Zarząd Miejski Warszawy w 1925 r. jako symbol stabilizacji życia w mieście, a zarazem płaszczyzna wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. Ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski. Obecnie jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią. Na jej łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Artykuły i materiały”, „Z życia archiwów warszawskich”, „Sprawozdania”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”. „Kronika Warszawy” to periodyk, który porusza tematy ważne dla historii miasta. Czasopismo na przestrzeni blisko stulecia zyskało renomę najważniejszego historyczno-archiwalnego przeglądów varasvianów.

Archiwariusz Zamojski

„Archiwariusz Zamojski” to rocznik o charakterze naukowym poświęcony historii regionu. Jego zawartość stanowią publikacje powstające przede wszystkim w oparciu o zasób aktowy zamojskiego archiwum, a także innych archiwów, jeśli łączą się tematycznie z Zamojszczyzną. Wydawany jest od 2002 roku w formacie B5 i objętości 140-160 stron. Od wielu lat „Archiwariusz” jest jedynym w Zamościu periodykiem naukowym poświęconym historii regionalnej. Zawartość czasopisma prezentowana jest w działach: „Z archiwalnych półek” (opracowania), „Źródła i źródełka” (publikacje źródłowe), „Pomoce archiwalne” i „Wiadomości Archiwalne”. Do 2013 roku ukazało się XII tomów „Archiwariusza Zamojskiego”, zawierających ponad 150 publikacji.

Wszystkie wydania „Archiwariusza” dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl