-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Krakowski Rocznik Archiwalny

Czasopismo ukazuje się od 1995 roku. Zgodnie z zamierzeniem jego twórcy, dyrektora Sławomira Radonia, Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Publikowane są w nim materiały związane z historią Krakowa i szeroko pojętej Małopolski, dotyczące dziejów i zasobu archiwów oraz archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Zawartość Rocznika to: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, recenzje i omówienia oraz kronika.

W 2012 roku Rocznik został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę czasopism naukowych – lista B. Otrzymał wówczas 1 pkt. W 2013 r. po ponownej ocenie Rocznikowi przyznano 3 pkt., a w 2015 r. – 6 pkt. (utrzymane w 2016 r.).

Więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikowania artykułów znajduje się na stronie internetowej „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”.

Wszystkie tomy Rocznika są dostępne on-line.

Okładka czaropisma "Rocznik Koszaliński"

Czasopismo ukazuje się od 1965 r. i jest jednym z najdłużej funkcjonujących periodyków popularno-naukowych dokumentujących historię Pomorza. Początkowo funkcjonował, jako pismo Koszalińskiego Ośrodka Naukowo - Badawczego i wniósł istotny wkład w kształtowanie profesjonalnego środowiska naukowego, upowszechnianie programów badawczych, popularyzację dorobków twórczych z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych. Jest motorem sprawczym wielu inicjatyw edytorskich.

Obecnie porusza istotne sprawy dla społeczności regionu i skupia szerokie grono autorów oraz współpracowników. Wywiera pozytywny wpływ na rozwój nauki i kultury lokalnej.

Okładka czaropisma "Rocznik Koszaliński"

Periodyk naukowy Archiwum Akt Nowych ukazujący się nieregularnie jako rocznik od 1996 roku. Materiały prezentowane na jego łamach pomieszczone są w czterech zasadniczych działach. Dział „Artykuły” zawiera opracowania dotyczące różnych zagadnień z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, kancelarii współczesnej i dziejów najnowszych Polski i powszechnych. Dział „Miscellanea” prezentuje opracowane naukowo ważne, często nieznane źródła do dziejów XX wieku, pochodzące z zasobu AAN. Dział „Informacje o zasobach archiwalnych” przynosi pogłębioną charakterystykę wybranych zespołów archiwalnych z zasobu AAN i innych archiwów polskich, a także poloników w archiwach obcych, natomiast w „Kronice” można odnaleźć informacje dotyczące ciekawszych nabytków w zasobie AAN, jego aktywności edukacyjnej i naukowej oraz przegląd bieżących wydarzeń. Ponadto na łamach czasopisma publikowane są nieregularnie recenzje wydawnictw zwartych i periodyków z zakresu archiwistyki, a także wspomnienia pośmiertne.

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne

Rocznik wydawany przez Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Poszczególne tomy czasopisma zawierają artykuły naukowe, edycje źródeł, recenzje i omówienia, kronikę oraz sylwetki archiwistów. Na jego łamach publikowane są teksty z zakresu metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, a także opracowania o charakterze historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu między Wisłą a Pilicą. „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” są periodykiem recenzowanym, od 2015 r. znajdują się w wykazie czasopism punktowanych w części B.

Więcej informacji na temat czasopisma znaleźć mozna na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach.

Apla. Biuletyn Archiwum Państwowego w Lublinie

Biuletyn popularyzuje działalność i zasób Archiwum Państwowego w Lublinie i oddziałów zamiejscowych. Przybliża i zapowiada organizowane przez archiwum wydarzenia związane z zasłużonymi dla Polski postaciami i z obchodami rocznic o charakterze regionalnym i państwowym. W działach „Archiwistyka dla wszystkich” i „Archiwistyka dla zaawansowanych” zamieszczane są artykuły z dziedziny teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa, konserwacji i digitalizacji. Biuletyn skierowany jest przede wszystkim do użytkowników zasobu archiwalnego, uczniów i studentów historii i archiwistyki.

Od numeru 1 (8) 2013 ukazuje się jako kwartalnik. Dostępny w wersji papierowej i cyfrowej. Więcej informacji o periodyku znajduje się na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl