-A
+A

Publikacje NDAP

VII European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe, Warsaw, May 18-20, 2006 (Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat Archiwów. Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.), red. nauk. W. Stępniak, Warszawa 2006

50,00 zł

50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej, red. D. Nałęcz, Warszawa 2003
21,00 zł

Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Materials of the International Conference, Mądralin, October 15-16, 1999,
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2000
18,00 zł

Archives among the Memory Institutions Papers of the International Conference, Warsaw, May 28-29,
ed. A. Biernat, W. Stepniak, Warsaw 2004
35,00 zł

Archives and Non–Traditional Carries of Information. Papers of the Interantional Conference, Warsaw,
May 19, 2005, Toruń, May 20–21, 2005, elab. by A. Biernat, W. Stępniak, Warsaw 2006
45,00 zł
 
Archives in the Information Society. Papers of the International Conference, Popowo, May 31-June 1, 2002, edited by W. Stępniak, Warszawa 2002
42,00 zł
 
Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives.
Papers of the International Conference, Warsaw, September 28-29, 2001, ed. by E. Rosowska, Warszawa 2002
42,50 zł
 
Archives in the Society. Materials of the International Conference: Elbląg, May 22-24, 2003, ed by W. Stępniak, Warszawa 2003
22,00 zł
 
Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe.
Papers of the International Conferences: Warsaw, October 13-14, 2000, Moscow, May 21-22, 2001,
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2001
25,00 zł

Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918, S. Ciara, Warszawa 2002
nakład wyczerpany
 
Archiwa polskie (album), red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 1998
60,00 zł
 
Archiwa polskie i ich zbiory, red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 2000
30,00 zł
 
Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów Delos CEE "Standaryzacja.
Od Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) do formatu Kodowanego Opisu Archiwalnego EAD. Wprowadzenie i najlepsze parktyki", Warszawa 25-26 kwietnia 2003 r., Warszawa 2003
24,00 zł
 
Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia archiwum, red. E. Wierzbicka i L. Zabielski, Warszawa 2003
24,00 zł
 
Bagieński W., Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950, Warszawa 1999
15,00 zł
 
Baranowski, J.  Łódzkie Getto 1940-1944 Vademecum, wydanie czwarte poprawione i uzupełnione, Łódź 2009
40,00 zł

Bartoszewicz A., Bartoszewicz H., Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku, Warszawa – Pułtusk 2006
120,00 zł
 
Bielecki R., Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879, Warszawa 1992
nakład wyczerpany
 
Bielecki R., Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 1 (A-D), Warszawa 1995
30,00 zł
 
Bielecki R., Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 2 (E-K), Warszawa 1996
30,00 zł
 
Bielecki R., Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 3, (L-R), Warszawa 1998
30,00 zł
 
Bielecki R., Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837, Warszawa-Łódź 1986
nakład wyczerpany
 
Ciechanowski J. , Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla Powstania Warszawskiego. Raport płk. Threlfalla, Warszawa 1994
3,00 zł

Dereszyńska-Romaniuk M., Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919-1939, Warszawa 1998
11,00 zł
 
Gaul J., Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918, Warszawa 1998
15,00 zł
 
Gaul J., Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914–1918, Warszawa 2006
85,00 zł

Grabowski J., Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1999
nakład wyczerpany
 
Kopiczyńska A., Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915, Warszawa 2004
nakład wyczerpany
 
Kulecki M., Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997
nakład wyczerpany
 
Lewandowska M., Kadra archiwistów państwowych w Polsce Ludowej (1945-1983), Warszawa 1988
nakład wyczerpany
 

 Łosowska A.,  Kolekcja „Liber legum” i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Warszawa–Przemyśl 2007,

Małek A., Kamera Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796-1807, Warszawa 2007
58,50 zł
 
Mamczak-Gadkowska I., Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, Warszawa-Łódź 1990
0,50 zł

 
Matuszak T. , Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919 – 1951, Piotrków Trybunalski – Radzyń Podlaski 2009
40,00 zł
 
Materski, W. , Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy,  Warszawa 2010 r. ss. 155, aneks dok., fot.
 20,00 zł
 

Mord katyński. Dokumenty zbrodni (Audiobook), Warszawa 2010
7,50 zł


Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Przemyśl 27-29 sierpnia 1986 roku, red. A. Tomczak, J. Pabisz, S. Nawrocki, I. Radtke, Warszawa 1991
nakład wyczerpany
 
Paszkowski L., Na falach życia, cz.1, 1919-1939, Lata młodzieńcze, Warszawa 2005

Paszkowski L., Na falach życia, cz.2, 1939-1948, Lata stracone, Warszawa 2007
Cena  26,00 zł
 
Piątkowski S., Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006
52,00 zł
 
Polska - Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945), Warszawa 2003
18,00 zł
 
Poprawska S., Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945, Warszawa 1972
nakład wyczerpany
 
Ramotowska F., Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1, Warszawa 1999
nakład wyczerpany
 
Ramotowska F., Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 2, Warszawa 2000
nakład wyczerpany

 Rostocki W., Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg kariery urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego w czasach Królestwa Polskiego (do 1830 r.), Warszawa 2002
18,00 zł
 

 Sikorska M., Warszawa na starej fotografii,  Warszawa 2008
Cena  41,00 zł, nakład wyczerpany


Smogorzewski K., Myśli o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1944, oprac. J. Smogorzewska, P. Latawski, Warszawa 2001
20,00 zł
 
Stażewski M., Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939-1945, Warszawa-Łódź 1991
2,00 zł

Stępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926), Warszawa 1998
10,00 zł
 
Szczepański J., Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998, Warszawa-Pułtusk 1998
nakład wyczerpany
 
The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries. Materials of the International Conference, Mądralin, October 8-11,1998, ed. by W. Stępniak, Warszawa 1999
15,00 zł

25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979-2004, S. Milewski, Warszawa 2006
30,00 zł

Akta miast rejencji bydgoskiej 1815-1919. Procesy archiwotwórcze. L. Wakuluk, Warszawa 1998
10,00 zł

Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005): tradycja i współczesne wyzwania: materiały z sesji naukowej, która odbyła sie 21 września 2005 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, pr. zb. pod red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 2007
22,00 zł

Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980, A. Kiełbicka, Warszawa-Łódź 1989
nakład wyczerpany

Sentymentalna podróż po Łodzi Sentimental journey around Lodz, oprac. R. Bonisławski, Łódź 2009
60,00 zł

 
Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1 (1918-1984), red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa-Łódź 1988
0,50 zł

Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2 (1906-2001), red. nauk. B. Woszczyński, Warszawa 2002
nakład wyczerpany

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, oprac. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warszawa 2006
10,00 zł
 

Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wstęp i oprac. Z. Szultka, B. Wachowiak,  Warszawa–Szczecin   2009, ss. 579, ISBN 978–83–89115–96–6
40,00 zł
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl