-A
+A

Publikacje NDAP

Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016; ss. 314; ISBN 978-83-64806-87-2

Publikacja jest związana z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Haliny Robótki oraz 45-leciem Jej pracy zawodowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorami artykułów są przedstawiciele środowisk akademickich i pracownicy archiwów państwowych - przyjaciele, współpracownicy i byli uczniowie Pani Profesor.  Zakres tematyczny publikacji obejmuje zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem dokumentacją, archiwistyką, działalnością archiwów w dziedzinie edukacji i popularyzacji; prezentowane są także źródła i wyniki badań.

Publikacja powstała we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydawnictwo jest dostępne w wersji on-line. Pobierz (PDF, 2 MB)

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Z herbem po służbach. Wspomnienia, Alfred Wielopolski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 564, ISBN 978-83-64806-46-9

Wspomnienia profesora Alfreda Wielopolskiego – arystokraty, wybitnego humanisty, wykładowcy szczecińskich uczelni, organizatora i członka wielu organizacji regionalnych (m.in. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniopomorskiego), a także pracownika Archiwum Państwowego w Szczecinie – to nie tylko zapiski autobiograficzne i kronika czasów minionych, ale i szersze spojrzenie na społeczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce powojennej. Autor wracając do lat swojej młodości w rodzinnym majątku w Chrobrzu, do czasu studiów czy do pierwszych doświadczeń zawodowych portretuje epokę, która bezpowrotnie zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej.

Jak pisze w nocie edytorskiej prof. Aleksander Wit Labuda: „Do spisywania wspomnień w ścisłym tego słowa znaczeniu Alfred Wielopolski przystąpił, gdy uprzytomnił sobie nieodwracalność zmian, jakie zaszły i nadejść miały w wyniku wojny i ustaleń jałtańskich. […] Wspomnienia […] oprócz faktograficznej relacji miały przynieść krytyczną refleksję nad własną drogą życiową, nad losami rodu Wielopolskich i podobnych mu rodów arystokratyczno-ziemiańskich oraz nad przyczynami upadku II Rzeczpospolitej, która stanowiła społeczną i instytucjonalną ramę świata jego młodości”.

Klamrą zamykającą książkę jest rozdział zawierający spisywane „na gorąco” refleksje Wielopolskiego z lat 1981-1983 – czasów pierwszej „Solidarności” i stanu wojennego.

Niniejszy tom powstał na podstawie zbioru dokumentów – fotografii, bieżących zapisków dziennych i szkiców wspomnieniowych Wielopolskiego. Tom uzupełniają noty biograficzne i edytorskie, kalendarium życia autora oraz rozbudowany indeks osobowy.

Cena: 107 zł
Sprzedaż publikacji "Z herbem po służbach. Wspomnienia, Alfred Wielopolski" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920, wybór i oprac. Endre László Varga, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 762, ISBN 978-83-64806-61-2

Publikacja stanowi zbiór źródeł archiwalnych dotyczących dwustronnych relacji polityczno-wojskowych w latach 1918-1920. Powstała w wyniku poszukiwań prowadzonych przez autora w węgierskich i polskich archiwach wojskowych i ministerstwach spraw zagranicznych.

„Ten tom jest nie tylko dziełem życia zasłużonego badacza relacji polsko-węgierskich w XX w., ale jest również wydarzeniem naukowym, którego rangi nie sposób przecenić. […] Przekład z hermetycznego dla nas […] języka węgierskiego udostępnia polskim badaczom kilkaset dokumentów, z których zdecydowana większość jest wprowadzona do obiegu naukowego po raz pierwszy. […] Wytrawny badacz, nie tylko historyk, odnajdzie w materiałach zestawionych przez Endre László Vargę nieprzeliczone bogactwo źródeł do ważnego okresu najnowszych dziejów Polski i Węgier, dziejów politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych, wreszcie źródeł dotyczących kontaktów ich sfer kierowniczych, cywilnych i wojskowych oraz wzajemnych stosunkach społeczeństw obu państw – Polaków do Węgrów i odwrotnie".

prof. dr hab. Grzegorz Nowik, redaktor naukowy publikacji

Książka wpisuje się w ramy obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Wydawnictwo dostępne w wersji on-line.

Cena: 172 zł
Sprzedaż publikacji "Dwa bratanki..." prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Okładka Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza Władysława TarczyńskiegoNie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego, oprac. Marek Wojtylak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 423, ISBN 978-83-64806-79-7

Tom czwarty z serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zawiera zapiski Władysława Tarczyńskiego – działacza społecznego, założyciela i współorganizatora wielu instytucji w Łowiczu (czytelni ludowej, straży ogniowej, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych), autora książek historycznych i religijnych.

Kronika Tarczyńskiego jest, z jednej strony zapisem toczących się batalii I wojny światowej obserwowanych z bliskiej perspektywy przez autora i poddanych jego subiektywnej ocenie, z drugiej zaś – próbą pokazania realiów codziennego bytu mieszkańców w oblężonym, a później okupowanym Łowiczu. Na wojenną rzeczywistość nakłada Tarczyński obraz miasta, które nie tylko chce przetrwać w obliczu zagrożeń (egzekucje, rozboje, braki w zaopatrzeniu), ale także organizować się, aby pomóc swoim obywatelom.

Publikację uzupełniają bogate materiały ilustracyjne – zdjęcia z epoki, mapy i reprodukcje dokumentów.

Cena: 43 zł
Sprzedaż publikacji "Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść…" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Okładka Archeion. Tom 116Archeion. Tom 116, Warszawa 2015, ss. 762, ISSN 0066-6041

116 tom „Archeionu” dedykowany został doc. dr. Bolesławowi Woszczyńskiemu, emerytowanemu kierownikowi Zakładu Naukowego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, związanemu zawodowo z archiwami przez 50 lat. Osobie Bolesława Woszczyńskiego poświęcone są dwa teksty — Władysława Stępniaka (W dniu jubileuszu Pana Docenta Bolesława Woszczyńskiego) oraz Jacka Krochmala (Bolesław Woszczyński — 50 lat w służbie archiwalnej) — charakteryzujące jego działalność zawodową i naukową, w tym rolę, jaką odegrał w przygotowaniu edycji źródeł pt. Katyń. Dokumenty zbrodni.

Publikację tworzą artykuły omawiające różnorodne zagadnienia, mieszczące się w ramach stałych działów czasopisma. Zwracają one uwagę na bieżące problemy archiwistyki, tematy z zakresu teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, a także przedstawiają rezultaty prac badawczych prowadzonych przez archiwistów. Ich dopełnieniem są recenzje i omówienia wydawnictw oraz czasopism, artykuły o charakterze kronikarskim i tradycyjnie już teksty przypominające sylwetki zmarłych kolegów archiwistów.


Okładka "Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe"

Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Lechosław Gawlikowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, ss. 918, ISBN 978-83-64806-57-5 (NDAP), ISBN 978-83-64091-49-0 (ISP PAN)

Publikacja stanowi próbę przybliżenia fenomenu Radia Wolna Europa – instytucji niezwykle istotnej na „wolnościowej” mapie Polski. Autor, który sam był wieloletnim pracownikiem rozgłośni, przedstawia ponad 250 biogramów osób związanych z Rozgłośnią Polską RWE – redaktorów, aktorów i analityków, ale także szeregowych pracowników – tworząc komplementarną bazę wiedzy na temat radia. Biogramy różnią się jednak od klasycznego, „suchego” opisu  słownikowego – autor, dodając anegdoty czy informacje dotyczące wyglądu, sposobu zachowania wspominanych osób, daje obraz żywych osób, a nie jedynie historycznych postaci.

Prof. dr hab. Rafał Habielski pisząc o książce zauważa, że: "Podobnej pracy nie doczekała się dotychczas żadna organizacja społeczna, polityczna, bądź kulturalna. Autor skorzystał z zasobów wszystkich w zasadzie archiwów (krajowych i zagranicznych), w których zdeponowane są materiały dotyczące Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, wykorzystał źródła dźwiękowe (teksty audycji) i pisane, w tym prasę, wspomnienia, wywiady, korespondencję oraz nekrologi. Daje dowód znajomości literatury przedmiotu, co znajduje wyraz w treści haseł i bibliografiach umieszczonych na końcu każdego biogramu. Obronną ręką wychodzi ze spraw trudnych, np. infiltracji Rozgłośni przez komunistyczną policję polityczną, sensownie zestawia różne punkty widzenia spraw, o których traktuje, posługując się cytatami. Wspominając o twórczości radiowej, wprowadza do narracji poświęconej RWE nowy porządek faktów, obecny w niej dotychczas w sposób minimalny".


Publikację uzupełniają wstępy, szeroka bibliografia i towarzyszące jej zestawienia (np. ważne audycje radiowe, słuchowiska, sztuki teatralne).

Cena: 60 zł
Sprzedaż książki prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


okładka publikacji Był czyn i chwałaBył czyn i chwała!...Józef Gabriel Jęczkowiak,Wspomnienia harcerza 1913-1918, oprac. Maria Frankel i Paweł Gut, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 245, ISBN 978-83-64806-49-0

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski.

Trzeci tom serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” prezentuje wspomnienia Józefa Gabriela Jęczkowiaka – poznaniaka, harcerza, konspiratora Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnika walk niepodległościowych w Warszawie w listopadzie 1918 roku i walk o odblokowanie Lwowa w marcu 1919 roku, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 roku.

Publikacja przedstawia życie i działalność Jęczkowiaka podczas I wojny światowej, jego udział w harcerstwie i w Polskiej Organizacji Wojskowej. Autor, jako naoczny świadek wielu wydarzeń kluczowych dla odzyskania przez Polskę niepodległości, szczegółowo opisuje wydarzenia w których brał udział, takie jak akcja rozbrajania wojsk niemieckich w Warszawie (10/11 listopada 1918 roku) czy spotkanie z Józefem Piłsudskim. Wspomnienia podzielone są na rozdziały, prezentujące kolejne etapy życia Jęczkowiaka: od skauta, przez powołanie do armii niemieckiej, działalność rewolucyjną, aż po udział w powstaniu wielkopolskim. 

Wspomnienia Jęczkowiaka poprzedzone zostały rysem biograficznym bohatera, a także opisem archiwalnym pamiętnika. Publikację uzupełniają przypisy rzeczowe oraz bibliografia, a przede wszystkim zdjęcia autora i reprodukcje dokumentów dotyczących jego życia osobistego i zawodowego (oficera zawodowego żandarmerii, jeńca oflagu), a także działalności patriotycznej.

Rękopis wspomnień Józefa Gabriela Jęczkowiaka jest przechowywany w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Cena: 34 zł
Sprzedaż publikacji "Był czyn i chwała (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


okladka publikacji Ku przeszlosci otwartej

Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918-2014, Dariusz Grot, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 353, ISBN 978-83-64806-47-6

Książka dotyczy dokumentarnych zasobów zgromadzonych w archiwach państwowych w odrodzonej Polsce (1918-2014). Autor skupia swoją uwagę na jednej z form korzystania z owych zasobów – na udostępnianiu materiałów archiwalnych. Pokazuje, w jaki sposób na przestrzeni lat, w kontekście zmieniających się uwarunkowań politycznych, społecznych i prawnych zmieniały się również warunki pozyskiwania informacji i jakim przeobrażeniom ulegały same archiwa państwowe w Polsce. Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak kształtowanie się standardów dostępności archiwów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, funkcjonowanie archiwów w czasach socjalizmu czy ewolucja państwowego zasobu archiwistycznego w społeczeństwie otwartym.

Rozważania historyczne są podstawą do ukazania dzisiejszego systemu udostępniania archiwów, a także punktem wyjścia do zarysowania strategii i kierunków rozwoju udostępniania dokumentów w przyszłości, w rzeczywistości cyfrowej.

Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Cena: 50 zł
Sprzedaż publikacji "Ku przeszłości otwartej (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


okładka publikacji Kazimierz Skarżyński (1887-1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej

Kazimierz Skarżyński (1887-1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Jolanta Adamska, Andrzej Przewoźnik, Archiwum Państwowe w Warszawie i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 432, ISBN 978-83-64806-48-3

Kazimierz Skarżyński to jedna z najmniej znanych, a jednocześnie jedna z najbardziej zasłużonych postaci, spośród tych, które przyczyniły się do odkrycia prawdy na temat zbrodni katyńskiej. Jako działacz Polskiego Czerwonego Krzyża Skarżyński uczestniczył w pracach ekshumacyjnych w Katyniu już w 1943 roku i jako jeden z pierwszych, w dokumencie „Sprawozdanie poufne Polskiego Czerwonego Krzyża. Raport z Katynia”, przedstawił fakty na temat dokonanej tam zbrodni. Sprawą tą zajmował się także na emigracji, po przymusowym wyjeździe z Polski.

Życie Skarżyńskiego – jak zauważa Jolanta Adamska, współautorka publikacji – było „nad wyraz ciekawe (warte scenariusza filmowego!)” i „splecione z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski”. Niniejsza książka, która powstała w dużej mierze na podstawie materiałów rodzinnych i wspomnień córki Kazimierza Skarżyńskiego, jest próbą przybliżenia jego biografii.


Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowego w Warszawie.

Dystrybucję książki „Kazimierz Skarżyński (…)" prowadzi Archiwum Państwowe w Warszawie.


Okładka publikacji Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych. Wykaz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Punktu Konsultacyjnego w Warszawie Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych. Wykaz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Punktu Konsultacyjnego w Warszawie w opracow. W. Cichosz et al., Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 91, ISBN 978-83-64806-55-1

Publikacja obejmuje dokumentację polskich procesów informacyjnych przeprowadzanych w latach 1588–1906 przed prowizjami biskupów i opatów obrządku łacińskiego, greckokatolickiego oraz ormiańskiego w seriach Processus Consistoriales i Processus Datariae Archiwum Watykańskiego. Opracowanie zawiera informacje o mikrofilmach i zapisach zawartych na nośniku cyfrowym, znajdujących się w zbiorach Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie z dwóch wyżej wymienionych serii. Wydawnictwo ważne jest ze względu na to, że opactwa polskie miały dotychczas bardzo nikłą dokumentację.
 

Okładka publikacji Archeion. Tom 115
Archeion. Tom 115, Warszawa 2014, ss. 778, ISSN 0066-6041

Tom CXV czasopisma naukowego „Archeion” dedykowany jest prof. Edwardowi Potkowskiemu - byłemu dyrektorowi Archiwum Głównego Akt Dawnych, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego oraz aktywnemu członkowi Polskiego Krajowego Komitetu UNESCO „Memory of the World”. Oprócz prac nawiązujących do dorobku archiwalnego prof. Potkowskiego, do tomu weszły teksty m.in. dotyczące formalnych podstaw działalności archiwalnej w Polsce i za granicą, w tym problemów niepaństwowego zasobu archiwalnego, czy modelu cyklu życia dokumentacji. Tom wzbogacony został tradycyjnymi już działami, jak „Archiwoznawstwo”, „Z warsztatu historyka”, „Omówienia i recenzje”, „Kronika” czy „Wspomnienia pośmiertne”.
 
 

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, pod red. T. Czarnoty i M. Konstankiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa - Lublin 2015, ss. 207, ISBN 978-83-64806-42-1 (NDAP), ISBN 978-83-7784-657-5 (UMCS)
 
Publikacja podejmuje próbę wypełnienia luki w literaturze archiwalnej dotyczącej funkcjonowania wytwórców i przechowawców niepaństwowego zasobu archiwalnego i jego szczególnego przypadku – archiwów organizacji pozarządowych. Oprócz rozważań ogólnych i teoretycznych w książce zaprezentowano przykłady różnorodnych form prowadzenia działalności przez podmioty tzw. trzeciego sektora, których dorobek stanowi część narodowego dziedzictwa. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.
 

okładka Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989
Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, Teresa Filipczak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-64806-39-1

Praca poświęcona jest organizacji kancelarii i zarządzania dokumentacją wytworzoną w wyniku funkcjonowania naczelnych organów państwa – Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa. W pięciu rozdziałach poszczególne zagadnienia omawiane są w układzie rzeczowo-chronologicznym.

W pierwszym rozdziale poruszone zostały problemy organizacji i funkcjonowania kancelarii w Krajowej Radzie Narodowej, zasady systemu kancelaryjnego stosowane w obiegu dokumentów, struktura zasobu archiwalnego oraz miejsce jego przechowywania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu struktur organizacyjnych Kancelarii Sejmu Ustawodawczego, obsłudze legislacyjnej izby, podejmowanym usprawnieniom funkcjonowania kancelarii oraz zagadnieniom porządkowania akt, ich zabezpieczania i przechowywania. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie struktur Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP i Kancelarii Rady Państwa, systemu kancelaryjnego oraz zmianach organizacyjnych i w systemie prac tych organów. Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniom organizacji i funkcjonowania Archiwum Zakładowego Sejmu i Rady Państwa, warunkom lokalowym przechowywanego zasobu, problemom kadry archiwum, a także kwestiom gromadzenia zasobu i procedurom brakowania dokumentacji. W piątym, końcowym rozdziale, uwaga poświęcona została zagadnieniom współpracy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Praca stanowi cenne źródło dla historii powojennego państwa polskiego i działalności urzędów najwyższego szczebla władzy.

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Kancelaria Sejmu (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.
 
 

 
Okładka książki Ecclesia – regnum – fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane profesor Marii Koczerskiej Ecclesia – regnum – fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane profesor Marii Koczerskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 773, ISBN 978-83-64806-28-5

Praca zawiera studia uczniów, współpracowników i przyjaciół profesor Marii Koczerskiej, zawodowo związanej z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tematycznie nawiązują one do jej głównych zainteresowań i dokonań badawczych, obejmując problematykę dziejów Kościoła, relacji władzy duchownej i świeckiej, życia społecznego, kultury oraz szeroko rozumianego źródłoznawstwa i edytorstwa – od wczesnego średniowiecza po wczesną nowożytność. Publikacja powstała we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Sprzedaż publikacji „Ecclesia – regnum – fontes (...)" prowadzi księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Okładka publikacji Electronic records and access to archive resources via InternetElectronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. nauk. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 285, ISBN 978-83-64806-35-3

Prezentowany tom artykułów jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniach 22-23 maja 2013 r. Była to już XIII konferencja z cyklu, tym razem poświęcona przemianom cywilizacyjnym dokonującym się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wyzwaniom, jakie stwarzają one dla archiwów i trwałego zachowania treści. Prelegenci dzielili się swoimi sukcesami i problemami napotkanymi w trakcie planowania, realizacji i wdrażania projektów tzw. e-dokumentacji, czyli mającej natywną postać cyfrową. W tomie znalazły się prezentacje z takich krajów, jak Białoruś, Chorwacja, Kazachstan, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, jednak najliczniej reprezentowani byli goście z Polski. W sumie wysłuchano ponad 30 wystąpień, a większość z nich znalazła się w tym tomie.
 
Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Electronic records (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.
 
 

 
Okładka publikacji Pewna prawie zapomniana "akcja na Wschodzie"
Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, Stefan Lehr, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 458, ISBN 978-83-64806-04-9

Publikacja stanowi analizę działalności niemieckich archiwistów na Wschodzie podczas II wojny światowej. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części. Na początku przybliżono działalność pruskich archiwistów na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, co stanowi płaszczyznę porównawczą dla okresu II wojny. Następnie krótko omówione zostały dzieje pruskiej archiwistyki w latach międzywojennych, a także polskiej i ukraińskiej służby archiwalnej w tym okresie. Działalność niemieckich archiwistów na okupowanych terenach wschodnich stanowi centralny problem trzeciej części rozprawy. Omówiono w niej m.in. pracę obu zarządów archiwalnych w Generalnym Gubernatorstwie oraz w Komisariacie Rzeszy Ukraina. Część ostatnia publikacji pokazuje, w jaki sposób niemieccy archiwiści postrzegali swoją pracę na Wschodzie i jak oceniali ją w okresie powojennym.
 
 

Okładka publikacji Prezydium Rady Ministrówi Urząd Rady Ministrów (...)
Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów w latach 1945-1996 jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego, Anna Barszcz, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 408, ISBN 978-83-64806-06-3

Przedmiotem rozważań jest analiza i ocena skutków kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w odniesieniu do najważniejszych urzędów władzy wykonawczej, obsługujących premiera i rząd w latach 1945-1996. Przeprowadzone badania zmierzały do ukazania, na przykładzie styku: Prezydium Rady Ministrów, a potem Urząd Rady Ministrów – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych, mechanizmu nadzoru archiwalnego w praktyce i od strony instytucji nadzorowanej. Autorka starała się prześledzić rzeczywisty wpływ działań, podejmowanych przez pracowników nadzoru archiwalnego na funkcjonowanie instytucji, jej biurowość, postępowanie z dokumentacją, funkcjonowanie archiwum zakładowego i ostateczne ukształtowanie narastającego zasobu.

(…) Monografia wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie archiwalnym, przedstawiając zagadnienia organizacyjne oraz kancelaryjno-archiwalne najważniejszych organów państwowych PRL i początków III Rzeczypospolitej. Tematyka funkcjonowania URM oraz jego poprzedników nie były przedmiotem całościowych badań i analiz naukowych. Rozważania te wpisują się w badania nad współczesną kancelarią i funkcjonowaniem archiwów bieżących.


(Za Wstępem)
Cena: 20 zł
 
 


Okładka publikacji Ta wojna zmieni wszystko...
Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik Janiny Gajewskiej, oprac. nauk. Anna Wajs, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 352, ISBN 978-83-64806-24-7
 
 
Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Drugi tom serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” prezentuje dziennik Janiny Gajewskiej z okresu od 2 sierpnia 1914 r. do 1 stycznia 1919 r. Pochodząca ze zubożałej rodziny szlacheckiej autorka czas wojny spędziła w Warszawie. Była wielką patriotką i wnikliwą obserwatorką codzienności, która z ogromnym zaangażowaniem śledziła zarówno działania na frontach, jak i życie miasta. Opisywała m.in. zmagania ludności Warszawy, w tym swojej rodziny, z głodem i niedostatkiem pieniędzy, a także swój stosunek do zaborców.

Oprócz prześledzenia ówczesnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych dziennik Gajewskiej umożliwia spojrzenie na sferę kulturalną i obyczajową tamtych czasów. Autorka była starannie wykształcona, znała języki obce, interesowała się literaturą zagraniczną oraz teatrem (w dzienniku spisywała m.in. swoje wrażenia ze spektakli i ich ocenę). Współorganizowała ponadto wieczory dyskusyjne, podczas których wygłaszano odczyty na tematy filozoficzne i literackie.

Uzupełnienie publikacji stanowią liczne fotografie i pocztówki przedstawiające Warszawę z początku XX w., a także fotokopie wierszy pisanych przez Gajewską oraz jej korespondencji z siostrą Zofią. Wydanie zostało opatrzone aparatem krytycznym.

Rękopis dziennika przechowuje Archiwum Państwowe w Warszawie (całość zapisków Gajewskiej znajdujących się w warszawskim archiwum obejmuje okres od 20 września 1897 r. do 15 sierpnia 1919 r.).


Cena: 35 zł
 
 

 
Okładka publikacji Historia - Archiwa - Gdańsk Historia – Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowane profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin, red. dr hab. R. Kubicki prof. nadzw UG, dr A. Przywuska, współpraca K. Kozłowski, W. Stępniak, Gdańsk 2014, ss. 448, ISBN 978-83-64806-07-0, 978-83-933332-3-3
 
Publikacja wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego zawiera artykuły poświęcone działalności prof. Czesława Biernata – uczonego, archiwisty i historyka, który przez ponad pięćdziesiąt lat związany był z gdańskim archiwum.

Studia zebrane są w czterech działach: „Działalność naukowa i zawodowa Czesława Biernata”, „Historia”, „Archiwoznawstwo i źródłoznawstwo” oraz „Archiwistyka i prace Archiwum Państwowego w Gdańsku”. Poprzedza je kalendarium życia zawodowego i naukowego oraz bibliografia prac profesora. Spis treści publikacji "Historia - Archiwa - Gdańsk (...)"
 
Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.
 
 

 
Okładka publikacji Z uczniami, kolegami (...)
Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 680, ISBN 978-83-64806-09-4

Publikacja wydana z okazji jubileuszu 80. urodzin prof. Bohdana Ryszewskiego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
Zebrane w tomie prace prezentują szkołę prof. Ryszewskiego przez pryzmat dokonań osób z jego kręgu, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Obejmuje teksty m.in. z archiwistyki, dyplomatyki, źródłoznawstwa, informatologii i socjologii.
Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.
 
 

 
Okładka publikacji Depesze szyfrowe Poselstwa (...)
Depesze szyfrowe Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941, wstęp i oprac. Paweł Pietrzyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 324, ISBN: 978-83-64806-01-8

Wydawnictwo prezentuje depesze szyfrowe Poselstwa RP w Budapeszcie z okresu od 1 października 1939 r. do 1 stycznia 1941 r., będące częścią zespołu akt Archiwum Leona Orłowskiego przechowywanego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Korespondencja zachowała się w formie dwóch ksiąg, które autor oprcowania zdecydował się opublikować w całości, by nie zaburzyć obrazu funkcjonowania poselstwa.
 
Prezentację depesz poprzedza wstęp, w którym skrótowo przybliżyone zostały dzieje Poselstwa RP w Budapeszcie, polsko-węgierskie stosunki dyplomatyczne oraz postać ostatniego posła II RP w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Omówiona została także historia publikowanych dokumentów oraz zasady ich opracowania.
Publikacja stanowi wartościowe uzupełnienie wydanych dotychczas dokumentów dotyczących polskiej dyplomacji z czasów II wojny światowej.
 
 
 

 
Okładka publikacji Trochę się zazdrości(...)
Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, oprac. nauk. dr hab. Jarosław Kita, Piotr Zawilski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 187, ISBN 978-83-64806-02-5

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Publikacja jest I tomem serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny. Cykl prezentować będzie dzienniki, pamiętniki i korespondencję z zasobu archiwów państwowych ukazujące wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, uwzględniając problemy życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami. Przedstawienie wydarzeń z różnych i nie zawsze powszechnie znanych perspektyw, m.in. kobiecej czy harcerskiej, pozwoli współczesnemu odbiorcy spojrzeć na I wojnę światową inaczej niż zazwyczaj, bo oczami zwykłych ludzi tamtych czasów.

Serię wydawniczą otwiera dziennik hrabiny Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, którego rękopis przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Łodzi. Dzięki zapisowi wrażeń i przeżyć autorki mamy możliwość poznania codziennych trudów rodziny ziemiańskiej oraz lokalnej społeczności w niecodziennych wojennych okolicznościach. Obawy o bliskich przeplatają się z informacjami o najazdach żołnierzy i innych niedogodnościach. Hrabina Ostrowska – kobieta głęboko wierząca, wykształcona, aktywna społecznie i nieobojętna na ludzką krzywdę – prezentuje różne zachowania i postawy wobec rzeczywistości, zmieniające się wraz z wojenną sytuacją, szczególnie w jej pierwszych miesiącach. Dziennik Ludwiki Ostrowskiej pozwala także na prześledzenie nieco skomplikowanych powiązań rodzinno-majątkowych Ostrowskich, Potockich, Morstinów, Skórkowskich, Siemieńskich czy Wielopolskich.

Wydawnictwo zawiera liczne fotografie autorki, jej rodzeństwa oraz dalszych członków rodziny, a także zdjęcia majątku Ostrowskich. Publikację uzupełniają ponadto wybrane fotokopie obwieszczeń i rozkazów lokalnych władz, mapa okolic Maluszyna oraz tablica genealogiczna rodu Ostrowskich. Wydanie zostało opatrzona aparatem krytycznym.
 
Publikacja nominowana do Nagród Historycznych POLITYKI 2015 w kategorii "Pamiętniki, relacje, wspomnienia".
 
 

 
 
Okładka Archeionu tom 114Archeion. Tom 114, Warszawa 2013, ss. 535, ISSN 0066-6041
 
114 tom czasopisma naukowego „Archeion”, dedykowany prof. Bohdanowi Ryszewskiemu, tworzą teksty z zakresu teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, a także przedstawiające rezultaty prac badawczych prowadzonych przez archiwistów, recenzje i omówienia wydawnictw oraz czasopism i artykuły o charakterze kronikarskim (Spis treści "Archeionu. Tom 114").
 
 
 
 
 

 
Okładka publikacji Archiwista na powstańczym Żoliborzu
Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Wspomnienia sierpień-wrzesień 1944, Piotr Bańkowski, przygotowanie rękopisów do druku Anita Chodkowska, oprac. nauk. Dariusz Wierzchoś, Warszawa 2014, ss. 194, ISBN 978-83-62421-90-9
 
 
Środa, 9 [sierpnia]. Godzina 8.
Noc była okropna, tam na Warszawie. Pożary, dymy zasnuły całe miasto, pół nieba w zwałach dym, dym przedostaje się do mieszkania. {Wydaje się} jak gdyby całe Stare Miasto i Nowe Miasto zostały spalone. Całą noc samoloty zrzucały {bomby na Warszawę}. Bez przerwy całą noc. Czerwone obłoki na południu...
 
Tak kolejną noc w objętej powstaniem stolicy opisał archiwista Piotr Bańkowski – historyk, filozof i znawca literatury polskiej. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go w pracy w Archiwum Skarbowym na Podwalu. Po kilku dniach udało mu się przedostać do Fortu Sokolnickiego, gdzie sprawował opiekę nad złożonymi tam najcenniejszymi zasobami warszawskich archiwów państwowych i Biblioteki Narodowej. W swoim dzienniku Bańkowski opisywał codzienność w walczącym mieście. Zapiski starał się prowadzić możliwie najdokładniej, by w przyszłości mogły one stać się źródłem wiarygodnych informacji o życiu w powstańczej Warszawie.

W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, pragnąc upamiętnić postać archiwisty, wydała dziennik Piotra Bańkowskiego. Rękopisy do druku na podstawie dokumentów źródłowych przygotowała Anita Chodkowska z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, gdzie przechowywany jest oryginał.
Wydawnictwo uzupełnione jest o sprawozdanie sporządzone przez Piotra Bańkowskiego dla władz archiwalnych, które skrótowo opisuje prace wykonane przez niego w Forcie Sokolnickiego, a także o wykaz opublikowanych prac naukowych, artykułów, recenzji i not sprawozdawczych archiwisty.

Publikacja ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 
Cena: 27 zł
 
 
 
Archivist among insurgents in Żoliborz. Diary of August-September 1944, Piotr Bańkowski, preparation of manuscripts for printing: Anita Chodkowska, editor: Dariusz Wierzchoś, Warsaw 2014, pp. 194, ISBN 978-83-62421-90-9


Wednesday, 9 [August]. The night was dreadful in Warsaw. Fires, the entire city swallowed up in smoke, half of the sky covered in clouds of smoke, smoke entering apartments. {It seems as if} the entire Old Town and New Town have been burned down. Throughout the night airplanes were dropping bombs {on Warsaw}. All night, unceasingly. Red clouds in the south...

Such is the account of a night in the Polish capital during the 1944 uprising by archivist Piotr Bańkowski - historian, philosopher and expert in Polish literature. The outbreak of Warsaw Uprising found him at the Treasury Archives in Podwale. Several days later, he managed to reach Sokolnicki’s Fort, where he attempted to protect the most valuable documents from Warsaw state archives and the National Library. In his diary, Bańkowski described everyday life in the city during the uprising. He endeavoured to keep his records as detailed and complete as possible, hoping that in the future, they may become a source of reliable information about life in Warsaw during the Uprising.

The Head Office of the State Archives published the Piotr Bańkowski’s diary to commemorate the 70th anniversary of Warsaw Uprising. Anita Chodkowska from the Archives of the Polish Academy of Sciences, where the manuscript is stored, prepared the materials for printing on the basis of source documents.

The publication is supplemented with a report drawn up by Piotr Bańkowski for archival authorities, outlining briefly the work conducted by him at Sokolnicki’s Fort, as well as a list of scientific papers, articles, reviews, and notes published by the archivist.

The book was published by the Head Office of the State Archives.

Price: PLN 27
The book "Archivist among insurgents in Żoliborz" can be purchased from the Head Office of the State Archives.
 
 


Okładka publikacji Dorobek polskiej archiwistyki (...)
Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2014, ss. 268, ISBN 978-83-62421-91-6

Publikacja w całości poświęcona dorobkowi merytorycznemu polskiej archiwistyki, której historia została podzielona przez autorkę na okresy „młodości” (1918-1951) i „dojrzałości” (do 2010). Zawiera informacje na temat metodyki archiwalnej, rodzajów dokumentów, literatury przedmiotu, a także zjawiska postępującej digitalizacji zasobów. Wydawnictwo przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych rodzimą archiwistyką.

Książka opublikowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji "Dorobek polskiej archiwistyki (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 


 
 
Okładka publikacji The dodumentation of communist security authorities
The documentation of communist security authorities: Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 October 2012, ed. by W. Stępniak, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 328, ISBN 978-83-62421-59-6

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas XII konferencji Colloquia Jerzy Skowronek dedicata, która odbyła się 4-5 października 2012 r. w Warszawie. Spotkanie zorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Instytut Pamięci Narodowej poświęcone było problemom zachowania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez służby specjalne ustrojów totalitarnych i autorytarnych oraz roli archiwów w procesie dokumentowania represji i łamania demokratycznych zasad funkcjonowania państwa i życia społeczeństw.
 
 
 
 
 

 
Okładka publikacji Na drodze do wolności
Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych, red. dr hab. Dariusz A. Rymar, Warszawa 2014, ss. 216, ISBN 978-83-62421-89-3

Publikacja jest katalogiem wystawy zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwa Państwowe, Kancelarię Prezydenta RP oraz Kancelarię Senatu i Stołeczną Estradę w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” i obchodów 25. rocznicy wyborów czerwcowych (O wystawie "Na drodze do wolności (...)").

Książka przybliża sytuację polityczną w kraju od wprowadzenia stanu wojennego, przez drogę do wyborów i ich przebieg, aż po początki kształtowania się III Rzeczpospolitej oraz prezentuje materiały archiwalne stanowiące odzwierciedlenie opisywanych wydarzeń i przemian.

Wydawnictwo zawiera ponadto wykaz wybranych archiwaliów obrazujących wydarzenia ’89 r., a przechowywanych w polskich archiwach państwowych, a także indeks geograficzny oraz indeks nazwisk. Publikacja w jęz. polskim i angielskim.

Katalog ukazał się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.
 
 
 
Towards Liberty. The Elections to the Polish Parliament on June 4th, 1989 (to the Sejm, the lower chamber and the Senate, the upper chamber) in the state archives, ed. Dariusz A. Rymar, PhD, Warsaw 2014, pp. 216, ISBN 978-83-62421-89-3
The publication is a catalogue prepared for an exhibition organized by the Head Office of the State Archives, the National Archives, the Chancellery of the President of Poland, the Chancellery of the Senate and Stołeczna Estrada in the framework of the project entitled "The Archives of the Polish political breakthrough of 1989-1991" and the 25th anniversary of the first democratic elections (June 1989) (About the exhibition "Towards Liberty (...)").
The book outlines the political situation in Poland since the introduction of martial law, the period leading up to elections and the course of the latter, until the introduction of a new political system and the transition from the Polish People’s Republic to the Republic of Poland. It comprises archival materials pertaining to these events and changes.
The publication lists selected archival documents depicting the events of 1989, stored in Polish state archives, as well as a geographical index and an index of names. Publication in Polish and English.
The catalogue was published by the Head Office of the State Archives.
Not for sale.
 
 
 
 

 
Okładka Archeionu tom 113
Archeion. Tom 113, Warszawa 2012, ss. 417, ISSN 0066-6041
 
CXIII tom "Archeionu" dedykowany jest prof. Andrzejowi Tomczakowi, który w roku 2012 obchodził jubileusz 90-lecia urodzin. Osobie Jubilata poświęcony jest tekst autorstwa Janusza Tandeckiego pt. "Profesor Andrzej Tomczak". Tom tworzą ponadto teksty zwracające uwagę na bieżące problemy archiwistyki, poruszające zagadnienia z zakresu teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, przedstawiające rezultaty prac badawczych prowadzonych przez archiwistów, a także recenzje i omówienia wydawnictw i czasopism, artykuły o charakterze kronikarskim oraz przypominające sylwetki zmarłych kolegów archiwistów (Spis treści publikacji "Archeion. Tom 113").
 
 
 
Cena: 25 zł
 
 
 
Archeion. Volume 113, Warsaw 2012, pp. 417, ISSN 0066-6041

The 113th volume of “Archeion” is dedicated to Professor Andrzej Tomczak, who celebrated his 90th birthday in 2012. In his article entitled "Professor Andrzej Tomczak", Janusz Tandecki outlines the academic career and the achievements of the archivist. The new issue of “Archeion” also features articles pertaining to current archiving problems, encompassing theory, methodology and archival practice, presenting the results of research conducted by archivists, as well as reviews of publications and periodicals, reports and articles outlining the achievements of late archivists (Table of Contents of the 113th volume of "Archeion").
 
 

 
Okładka publikacji Archiwa rodzinne
 
Archiwa rodzinne, Warszawa 2013, ss. 136, ISBN 978-83-62421-86-2
 
Wydawnictwo powstało w ramach kampanii pt. „Zostań rodzinnym archiwistą” prowadzonej przez Archiwa Państwowe i Program I Polskiego Radia. Prezentuje wybrane archiwalia z prywatnych zbiorów laureatów konkursu przeprowadzonego podczas kampanii.
 
 
 
 
Książka wyróżniona Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka za propagowanie archiwistyki rodzinnej.
 
 
Cena: 34 zł
 
 

Okładka publikacji Culture - Memory - Identities
Culture – Memory – Identities Memory of the World program and diversified perceptron of the past, pod red. Wojciecha Fałkowskiego, Warszawa 2013, ss. 252, ISBN 978-83-62421-85-5
 
 
Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata, która odbyła się w 2011 roku w Warszawie. Organizatorem spotkania była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Polski Komitet UNESCO. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat kierunków rozwoju Programu Pamięć Świata i możliwości współpracy międzynarodowej na forum tego programu. W gronie prelegentów znaleźli się intelektualiści oraz wybitni eksperci nie tylko w dziedzinie dziedzictwa dokumentacyjnego, lecz także problematyki dialogu kultur czy dziedzictwa niematerialnego. Publikacja jest zapisem odbytych paneli dyskusyjnych i prezentacji. Referaty zostały zaprezentowane w wydawnictwie w języku wygłoszonym podczas konferencji.
 
Cena: 20 zł
 
 
 
Culture – Memory – Identities Memory of the World Program and Diversified Perception of the Past, Wojciech Fałkowski (ed.), Warsaw 2013, 252 pages, ISBN 978-83-62421-85-5

The publication is a collection of papers presented at the 4th International Conference of the UNESCO’s Memory of the World programme which took place in Warsaw in 2011. The meeting was organised by the Head Office of State Archives, the National Centre for Culture, and the Polish Committee of UNESCO. Participants of the conference discussed the directions in which the Memory of the World programme may develop and possibilities of international collaboration related to it. Presentations were delivered by intellectuals and prominent experts, not only in the field of archival heritage, but also dealing with the issues of culture dialog or intangible heritage. The publication is a recording of discussion panels and presentations held at the conference. The papers presented in the publication are in the language in which they were delivered at the conference.
 

 
 
Okładka Raportu o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu
Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie - plan działania, Warszawa 2012, ss. 371, ISBN 978-83-62421-48-0
 
Publikacja opracowana przez Grupę Ekspertów Krajowych ds. Archiwów Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Instytucji i Organów UE na zamówienie Rady Unii Europejskiej.
 
 
 
 
Cena: 20 zł
 
 

 
Okładka Archeionu tom 112
Archeion. Tom 112, Warszawa 2011, ss. 586, ISSN 0066-6041
 
Tom przygotowano przy wsparciu nowej Rady Redakcyjnej czasopisma, która zaproponowała pewne zmiany w stosunku do poprzednich numerów. Ich celem jest pogłębienie współpracy środowiska archiwistów państwowych z głównymi akademickimi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi, wywierającymi największy wpływ na rozwój archiwistyki w Polsce.
 
Różnorodność tematyczna sprawiła, że wydawnictwo zostało podzielone na kilka części, zależnie od prezentowanego materiału. Dwa pierwsze artykuły poświęcono prof. dr. hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu, wieloletniemu Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie. Kolejne dotyczą problemów archiwistyki (m.in. programu „Pamięć Świata”), archiwoznawstwa, teorii i metodyki archiwalnej (wśród wielu artykułów znaleźć można te poświęcone ratowaniu materiałów zniszczonych podczas powodzi), warsztatu historyka i archiwisty oraz koncepcji działania archiwów państwowych. Nie zabrakło także omówień i recenzji, przeglądu czasopism, kroniki oraz wspomnień.
 

Okładka publikacji Miasto bez rabina nie może istniećMiasto bez rabina nie może istnieć. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1888-1912, pod red. naukową Zofii Borzymińskiej, Marty Rzepeckiej-Aleksiejuk, Rafała Żebrowskiego, Warszawa 2012, ss. 181, ISBN 978-83-42421-55-8

Najnowsza publikacja wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych prezentuje archiwalia stanowiące spuściznę aktową Rządu Gubernialnego Warszawskiego z lat 1867–1917. Większość tych materiałów nie była nigdy wcześniej publikowana. Dotyczą one pięćdziesięciu osób wykonujących obowiązki rabina (oraz sześciu pretendujących do tego stanowiska) na terenie trzydziestu siedmiu miejscowości guberni warszawskiej. Jest to doskonałe źródło wiedzy na temat tej grupy ludności. Na tle skromnie zachowanych akt żydowskich gmin wyznaniowych informacje dotyczące pochodzenia społecznego, wykształcenia świeckiego oraz religijnego stanowią wyjątkowo cenny materiał archiwalny. Dopełnieniem biogramów składających się na to wydawnictwo są także opisy miast stanowiących siedzibę dozorów bóżniczych oraz plany budynków związanych z działalnością rabinów: bóżnic, mykw czy domów modlitwy. Prezentowana publikacja ma na celu opisanie choć ułamka minionego świata. Ze względu na niewielką liczbę zachowanych dokumentów stanowi także cenne źródło do badań genealogicznych. Jest to krok w stronę wydobycia z zapomnienia judaików wytworzonych w konsekwencji działalności Referatu VI Rządu Guberni Warszawskiej.

Polecamy recenzję tej publikacji na portalu histmag.org.

Cena: 78 zł
Sprzedaż publikacji "Miasto bez rabina nie może istnieć (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 


A city without a rabbi cannot exist. Rabbis, assistant rabbis and candidates for rabbis in the Warsaw Governorate in the years 1888-1912, ed. Zofia Borzymińska, Marta Rzepecka-Aleksiejuk, Rafał Żebrowski, Warszawa 2012, pp. 181, ISBN 978-83-42421-55-8

The latest publication of the Head Office of the State Archives presents archival documents that form the legacy of the Government of Warsaw Governorate (1867-1917). The major part of the material had never been published before. Documents relate to fifty persons performing the duties of rabbis (and six aspiring to this position) in thirty-seven towns of Warsaw Governorate. It provides an excellent source of information about the Jewish community. Given the small amount of preserved documents on the subject, information on the social background, as well as secular and religious education outlined in the publication form an extremely valuable archival material. Biographies are supplemented with descriptions of towns where synagogue supervision was established and plans of buildings used by rabbis: synagogues, mikvahs or places of worship. Authors strove to describe at least a fraction of the past. Due to the limited number of preserved documents, the book constitutes also a valuable resource for genealogical research. It is a step towards preserving from oblivion documents pertaining to the Jewish community, produced by the 4th Department of the Government of Warsaw Governorate.

Price: PLN 78
The book "A city without a rabbi cannot exist (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka publikacji Ochrona zasobu archiwów kościelnych
Ochrona zasobu archiwów kościelnych, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2012, ss. 229, ISBN 978-83-62421-23-7

Publikacja zawiera zbiór referatów dotyczących ochrony zasobu archiwów kościelnych, zaprezentowanych podczas konferencji naukowej przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy przy współpracy Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Autorzy poszczególnych tekstów zajęli się zagadnieniami dotyczącymi przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i konserwacji oraz mikrofilmowania i digitalizacji zasobu archiwalnego. Przedstawiono też wybrane problemy związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich w ramach projektów zabezpieczania i konserwacji dokumentacji. Uzupełnieniem publikacji jest wykaz archiwów diecezjalnych i archidiecezjalnych wedle stanu na koniec 2011 roku, przygotowany przez dr Julię Dziwoki.

 

Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Ochrona zasobu archiwów kościelnych" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

Okładka publikacji Katalog pieczęci

Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oprac. Marcin Hlebionek, Warszawa 2012, ss. 543, ISBN: 978-83-62421-07-7

Barwnie wydany katalog ma charakter archiwalnej pomocy informacyjno-ewidencyjnej. Obejmuje zabytki sfragistyczne przy dokumentach samoistnych, wykazywanych w archiwalnych inwentarzach. W katalogu opisano łącznie ponad 550 odcisków pieczęci znajdujących się przy dokumentach z 42 zespołów archiwalnych: klasztornych, miejskich, dworsko-majątkowych, cechowych oraz kolekcji. Pieczęcie, pochodzące chronologicznie od początku XIII w. do początku XIX w., zostały podzielone według kryterium funkcjonalno-rzeczowego na sześć działów: królewskie, książęce, instytucji świeckich, instytucji kościelnych, miast i instytucji miejskich oraz pieczęcie osobiste. Opisy pieczęci zostały przygotowane zgodnie z zasadami sformułowanymi w międzynarodowej instrukcji opisu pieczęci oraz terminologią stosowaną w Międzynarodowym Słowniku Sfragistycznym.

Cena: 95 zł
Sprzedaż publikacji "Katalog pieczęci" prowadzi Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.

 Okładka publikacji XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów NarodowychXXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych, pod red. Barbary Berskiej, Warszawa 2012, ss. 216, ISBN 978-83-62421-49-7

Wydawnictwo jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas XXIV Konferencji Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych, której organizatorem była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Spotkanie narodowych archiwistów z całej Europy odbyło się w ramach prezydencji Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej. W prezentowanej publikacji można odnaleźć referaty wygłoszone podczas czterech tematycznych bloków. Pierwszy z bloków został poświecony procesowi budowy e-administracji w Polsce i współdziałaniu w tym zakresie archiwów państwowych, drugi blok tematyczny konferencji nawiązywał do pojęcia edukacji społeczeństwa otwartego, podczas kolejnego bloku zebrani rozmawiali na temat otwartego dostępu do archiwów publicznych i możliwych jego ograniczeniach. Ostatni blok był prezentacją przedsięwzięć podejmowanych w celu zabezpieczenie rozproszonego dziedzictwa archiwalnego. Wydawnictwo jest projektem wielojęzycznym, co umożliwia podzielenie się wiedzą zdobytą podczas konferencji z instytucjami zagranicznymi zainteresowanym tematyką poruszaną na konferencji.

Cena: 30 zł
Sprzedaż publikacji "XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

24th Conference of the European Board of National Archivists, Barbara Berska (ed.), Warsaw 2012, 216 pages, ISBN 978-83-62421-49-7

The publication is a collection of papers presented at the 24th Conference of the European Board of National Archivists organised by the Head Office of State Archives. The meeting of national archivists from entire Europe was held as part of the Polish presidency of the council of the European Union. The publication includes papers presented as part of four thematic blocks. In the first block, the process of the development of electronic administration in Poland and related collaboration of state archives were discussed; the second thematic block of the conference referred to the notion of education of open society; as part of the next block, the participants talked about an open access to state archives and possible restrictions to it. The last block presented actions taken in order to protect scattered archival heritage. The publication is a multilanguage project which makes it possible to share the knowledge acquired at the conference with foreign institutions with people interested in the topics discussed there.

Price: PLN 30
The book "24th Conference of the European Board of National Archivists" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

 

 

Okładka publikacji Funkcja edukacyjna archiwów

Funkcja edukacyjna archiwów, Agnieszka Rosa, Warszawa 2012, ss.318, ISBN 978-83-62421-22-0

Przedmiotem publikacji jest omówienie funkcji edukacyjnej archiwów rozumianej jako zespół zadań stojących przed placówkami archiwalnymi, mającymi na celu poszerzanie zakresu wiadomości, podnoszenie poziomu umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw społeczeństwa za pośrednictwem określonych działań edukacyjnych. Funkcja ta obejmuje zarówno zadania archiwów skierowane do młodzieży uczącej się w ramach systemu oświaty, jak i zadania skierowane do całego społeczeństwa. Autorka analizuje szeroko rozumiane otoczenie archiwów, odbiorców działalności edukacyjnej i jej formy, w tym aktywność archiwów w Internecie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w podejmowanych przedsięwzięciach.

Nakład wyczerpany.

 

 

Okładka publikacji Archiwa polskie wczoraj i dziś

Archiwa polskie wczoraj i dziś, Warszawa 2012, ss. 281, ISBN 978-83-62421-33-6

Publikacja została przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z okazji zorganizowanego we Wrocławiu w dniach 5-7.09.2012 roku VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera ponad 25 artykułów mających na celu przybliżenie działalności archiwów w Polsce, ich struktur, celów i zmian w ich działaniu, które zachodziły na przestrzeni dziejów naszego kraju. W publikacji można odnaleźć krótkie opisy wraz z fotografiami poszczególnych archiwów należących do sieci Archiwów Państwowych. Autorami poszczególnych tekstów są specjaliści od lat związani z archiwistyką i środowiskiem archiwalnym w Polsce.


Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.

 

Okładka publikacji Silva rerum

Silva rerum. Opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, pod red. M. Hlebionka, W. Chorążyczewskiego Warszawa 2012, ss. 197, ISBN 978-83-62421-37-4

Wydawnictwo jest zbiorem artykułów zebranych w celu uczczenia 90. rocznicy urodzin profesora Andrzeja Tomczaka - nestora archiwistyki polskiej. Zebrane teksty wprost lub pośrednio łączą się tematycznie z zagadnieniami podejmowanymi przez prof. A. Tomczaka w jego wieloletnich badaniach. Celem autorów publikacji było zaprezentowanie w sposób zróżnicowany i wieloaspektowy dorobku jubilata, jego życiowych sukcesów i osiągnięć. Publikacja została wydana dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Polskich i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Cena: 22 zł
Sprzedaż publikacji "Silva rerum (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 


Okladka Archeionu tom 111Archeion. Tom 111, Warszawa 2010, ss. 537, ISSN 0066-6041

Wydanie, poświęcone zmarłemu w 2011 r. Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych Sławomirowi Radoniowi, podzielono na pięć części: artykuły i materiały, recenzje i omówienia, przegląd czasopism, sprawozdania, oraz wspomnienia pośmiertne. Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność poruszanej przez autorów artykułów problematyki. Tematy dotyczą m.in. postępowania z dokumentem elektronicznym i dokumentacją techniczną, terminologii archiwalnej, gromadzenia, opracowania i udostępniania archiwów podworskich, rodzinnych i rodowych oraz osobistych, a także ich funkcjonowania w systemie informacji archiwalnej. Również tym razem nie mogło zabraknąć opracowań z zakresu archiwoznawstwa oraz edukacji archiwalnej. Krytycznej ocenie recenzenci poddali najnowszą literaturę o tematyce archiwalnej, a także dokonali omówienia zawartości czasopism zagranicznych. Tom zamykają sprawozdania m.in. z konferencji i wystaw, oraz wspomnienia pośmiertne.

Wydawany od 1927 r. "Archeion" pełni rolę ogólnopolskiego forum wymiany myśli i doświadczeń środowiska archiwalnego. Niniejsze wydanie kontynuuje idee pierwszego redaktora Stanisława Ptaszyckiego, który szczególną uwagę zwracał na konieczność popularyzacji dorobku naukowego archiwów, a także problemów z jakimi archiwa i archiwiści spotykają się w codziennej pracy. Tematyka podejmowana na łamach "Archeionu" dotyczy zagadnień z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa i aktoznawstwa. Nieodłączną część stanowią także przegląd polskiej i zagranicznej literatury o tematyce archiwalnej, recenzje, kroniki wydarzeń.

 


 

Okładka publikacji Na falach życia (część III)Na falach życia. Część 3: Brzegi mórz dalekich (1948-1958), Lech Paszkowski, Warszawa 2012, ss. 474, ISBN 978-83-62421-17-6

Dotychczas ukazały się 2 tomy wspomnień Lecha Paszkowskiego. Pierwszy opisuje okres od roku 1919 do 1939, zaś drugi lata 1939-1948. W trzeciej części autor przybliża swoje losy po emigracji do Australii. Książka opowiada o procesie adaptacji do nowych warunków, poszukiwaniu nowej pracy, historii czternastu rejsów, które odbył na wodach wokół Tasmanii, a także o innych podróżach. Lech Paszkowski opisuje również, jak rozpoczął swoją karierę w roli dziennikarza i rozwój jego pasji literackiej.

Publikacja jest wynikiem wnikliwej obserwacji autora, ciekawego świata i nowych wyzwań. Opowiedziana barwnym językiem historia życia, pokazuje jednocześnie zderzenie kultur i przemiany społeczne, których świadkiem był twórca wspomnień.

 

On the waves of life. Vol. 3: The shores of distant seas (1948-1958), Lech Paszkowski, Warszawa 2012, ss. 474, ISBN 978-83-62421-17-6

The book is a third volume of memories written by Lech Paszkowski. First volume covered years 1919-1939 and the second years from 1939 to 1956. Author describes his life after emigrating to Australia. Publication tells about process of adaptation to a new environment, serach for a new profession, history of 14 cruises on Tasmanian waters and about other journeys. Lech Paszkowski also shows, how he started his career as a journalist and development of his literary passion.

Edition is an effect of careful observation of the author curious of world and new challenges. Written with vivid language life story shows clash of cultures and social changes, which Lech Paszkowski witnessed.

 


 

Okładka publikacji Źródła do dziejów ziemi lęborsko-bytowskiejŹródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657-1815), tom 1 (1657-1740), tom 2 (1740-1815), wybór i opracowanie: prof. Bogdan Wachowiak, prof. Zygmunt Szultka, Warszawa 2011, ss. 526 (t. 1), ss. 521 (t. 2), ISBN 978-83-62421-09-1

Wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk dwutomowa publikacja gromadzi niezwykle bogaty zbiór materiałów źródłowych dotyczących historii Ziemi lęborsko-bytowskiej. Wydawnictwo zawierające materiały w językach: niemieckim, łacińskim, polskim i francuskim, stanowi podstawę do badań historycznych, prawnych, językoznawczych, etnograficznych, kościelnych, oświatowych, politologicznych i innych.

Ziemia lęborsko-bytowska w drugiej połowie XVII i w XVIII w., jako polskie lenno (do 1772/73 r.) we władaniu monarchii Hohenzollernow, zaś potem jako powiat prowincji pruskiej Pomorze, była terenem pogranicza, obszarem ścierania się i przenikania trzech etnosów i kultur: kaszubskiej, niemieckiej (pomorskiej) i polskiej. Wydawnictwo przybliża charakter zmian, jakim podlegał ten niezwykle interesujący region.

Cena: 82 zł (książka sprzedawana wyłącznie w kompletach złożonych z 1 i 2 tomu)

Sprzedaż publikacji "Źródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Sources to the history of Lębork and Bytów region. From the status of Polish fief to incorporation to Kingdom of Prussia and integration with Prussian Pomerania (1657-1825), vol. 1 (1657-1740), vol. 2 (1740-1815),edited by: prof. Bogdan Wachowiak, prof. Zygmunt Szultka, Warszawa 2011, ss. 526 (vol. 1), ss. 521 (vol. 2), ISBN 978-83-62421-09-1

Published by the Head Office of The State Archives and Institute of History of Polish Academy of Sciences two volume publication gathers a rich collection of source materials concerning history of Lębork and Bytów region. Edition includes materials in German, Latin, Polish and French languages and provides a basis for historical, law, linguistic, ethnographic, religious, educational and political science research.

Lębork and Bytom region in the first half of XVII and in XVIII century, as Polish fief (until 1772/73) ruled by Hohenzollern monarchy was a border area where Kashubian, German and Polish cultures penetrated one another. The book shows character of changes, which took place in mentioned area.

Price: PLN 82 (sale only in the two-volume sets)
The book "Sources to the history of Lębork and Bytów region (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 


 

Okładka publikacji Real & Other PhotosReal & Other Photos. Wstęp do historii identyfikacji i kolekcjonowania wczesnych fotograficznych kartek pocztowych, Anna Michaś, Warszawa 2011, ss. 284, ISBN 978-83-62421-20-6


Wydawnictwo jest unikalnym w skali kraju kompendium wiedzy na temat kartek pocztowych. Zawiera obszerny rozdział prezentujący dzieje pocztówek, ich rozwój oraz najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z prezentowanym tematem. Kolejne rozdziały publikacji opisują techniczne aspekty produkcji kartek pocztowych takie jak: zastosowanie druku fotomechanicznego, opis procesów wykonywania pocztówek, charakterystykę specjalnych aparatów fotograficznych, czy informacje o papierach fotograficznych używanych do tworzenia kart pocztowych.

W załącznikach książki można znaleźć: zestawienie równań chemicznych, ceny pocztówkowego papieru fotograficznego firmy Kodak z lat 1902-1983, oraz internetową bazę danych dla fotograficznych kartek pocztowych. Pozycję uzupełnia bogata bibliografia.

Cena: 81 zł
Sprzedaż publikacji "Real & Other Photos (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Real & Other Photos. An introduction to the history, identification and collectability of early photographic postcards, Anna Michaś, Warszawa 2011, ss. 284, ISBN 978-83-62421-20-6

The book is a unique compendium of knowledge about postcards. It includes extensive chapter, which presents history of postcards, its development and most import theoretical issues. Next chapters describe technical process of production of postcards, characteristic of dedicated photo cameras and information about photographic papers used during manufacturing of postcards.

Publication also includes list of chemical equations, Kodak postcard paper prices (from years 1902-1983), Internet database about postcards and bibliography.

Price: PLN 81
The book "Real & Other Photos (...)" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

 

 

Okładka Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu J. Piłsudskiego Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, oprac. Paweł Pietrzyk, Warszawa 2011, ss. 324, ISBN 98 978-83-62421-18-3

Publikacja jest efektem wieloletniej pracy grupy archiwistów, głównie z polskich archiwów państwowych.Informator zawiera indeks osobowy, indeks urzędów organizacji i instytucji oraz spis mikrofilmów przechowywanych w zbiorach Instytutu.

 

 

Cena: 47 zł
Sprzedaż "Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 

The reference book on archival holdings of Józef Piłsudski Institute of America, edited by Paweł Pietrzyk, Warszawa 2011 ss. 324, ISBN 98 978-83-62421-18-3

The publication is the result ofmany years of workgroupof archivists, mainlyfrom Polish state archives.The bookcontainsan index of persons,index oforganizations and institutions,officesand a list ofmicrofilmsstoredin the collectionsof the Institute.

Price: PLN 47
"The reference book on archival holdings of Józef Piłsudski Institute of America" can be purchased from the State Archives in Przemyśl.

 

 

Okładka Strategii archiwów państwowych na lata 2010-2020Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020, Warszawa 2011, ss. 56, ISBN 978-83-62424-11-4

Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020 jest długofalowym planem działania określającym główne cele i kierunki rozwoju polskich archiwów państwowych. Ich realizacja ma, przede wszystkim, służyć zaspokajaniu potrzeb informacyjnych państwa i społeczeństwa.

Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.

 

The strategy of the state archives 2010 - 2020, Warsaw 2011, pp 56, ISBN 978-83-62424-11-4

The strategy of the state archives for 2010-2020 is the long-term action plan setting out the main objectives and directions of development of the Polish state archives. Their implementation is, above all, serve to satisfy the information needs of state and society.

Not for sale.

 
Okładka publikacji Pamięć państw i narodówPamięć państw i narodów. Lista światowa Programu UNESCO Pamięć Świata, Warszawa 2011, ss. 324, ISBN 978-83-62421-13-8

Publikacja została przygotowana pod redakcją dr Barbary Berskiej oraz prof. Władysława Stępniaka. Celem albumu jest próba podsumowania dokonań Programu UNESCO Pamięć Świata w ciągu prawie 20 lat jego istnienia, z których najwidoczniejszym jest lista najcenniejszych osiągnięć dokumentalnych ludzkości. Publikacja towarzyszyła IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata odbywającej się w Warszawie, w Polsce w 2011 roku. Album jest zbiorem opisów i zdjęć obiektów wpisanych na światową listę Programu UNESCO Pamięć Świata od początku jego istnienia. Dokumenty są przedstawione zgodnie z chronologią wpisów.

 

Cena: 44 zł
Sprzedaż publikacji "Pamięć państw i narodów (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Memory of States and Nations. World Register of UNESCO Programme, Memory of The World, Warsaw 2011, ss. 324, ISBN 978-83-62421-13-8

Publication is edited by dr. Barbara Berska and prof. Władysław Stępniak. The album is an attempt of recapitulation of 20 years of UNESCO Memory of The World Programme, wchich biggest accomplishment is the register of the most valuable documentary achievements of mankind. Publication accompanied The IV International Conference of UNESCO Memory of the World Programme held in Warsaw in 2011. Album is a collection of photographs and decriptions of objects from the World Register of the UNESCO Memory of The World Programme. Documents are presented according to chronology of entries.

Price: PLN 44
The book "Memory of States and Nations (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka publikacji Zasady postępowania z materiałami archiwalnymiZasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2011, ss. 110, ISBN 978-83-62421-11-4

Jest to podręcznik przedstawiający reguły prawidłowego obchodzenia się z materiałami archiwalnymi oraz wytyczne dla organizacji miejsc ich przechowywania. Publikacja opisuje m.in. najważniejsze zagrożenia dla zasobu, priorytety jakimi powinny kierować się osoby odpowiedzialne za opiekę nad materiałami archiwalnymi oraz konkretne metody zabezpieczania archiwaliów na różnych nośnikach danych. Wydawnictwo zawiera również rozdział poświęcony zasadom bezpieczeństwa i postępowania z archiwaliami w sytuacjach kryzysowych, a także bibliografię literatury fachowej.

Publikacja do pobrania

The rules of treatment of archival materials - new edition, Warszawa 2011, pp. 110, ISBN 978-83-62421-11-4

It is a handbook of proper maintenance of archival records in places of their storing.Publication covers information about threats to the records, priorities, which should be observed by people responsible for archival records protection and specific preservation methods on different data carriers. Book includes also chapter about security and proceeding rules in case of crisis situations and references to expert literature.

 


 

Okładka Archeionu tom 110

Archeion. Tom 110, Warszawa 2010, ss. 329, ISSN 0066-6041

Archeion jest pismem tworzonym przez archiwistów dla archiwistów i stanowi odzwierciedlenie potrzeb środowiska. Przez termin „archiwa” redakcja rozumie nie tylko archiwa państwowe, ale szereg „instytucji pamięci”, zarówno polskich jak i zagranicznych. W najnowszym numerze poruszane są zarówno zagadnienia archiwistyki „klasycznej” jak i współczesne problemy, którymi żyją wszystkie instytucje przechowujące zasoby o charakterze archiwalnym, w tym m.in. kwestia digitalizacji zasobów. 110. tom Archeionu to również recenzje i omówienia najnowszych publikacji o tematyce archiwalnej, a także przegląd czasopism zagranicznych oraz dział „Kronika”.

Cena: 45 zł
Sprzedaż publikacji "Archeion. Tom 110" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Archeion. Volume 110, Warszawa 2010, pp. 329, ISSN 0066-6041

Archeion is a magazine created by archivistp class=s for archivists and reflects the needs of the environment. By the term „archive” the editors mean not only the national archives, but also multiply „memory institutions”, as well Polish as foreign ones. The latest volume coveres the themes of „classic” archival science as much as modern problems current in all the institutions that hold archives, between others the matter of digitalization of holdings. The 110 volume of Archeion also consists of reviews and debriefing of the newest publications on archives, review of foreign magazines and chapter “Chronicle”.

Price: PLN 45
The book "Archeion. Volume 110" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka publikacji Obywatele polscy w Kirgizji Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941-1946), oprac. Albin Głowacki (Warszawa 2010, ISBN 978-83-6242-06 -0, ss. 350) nakład wyczerpany

Publikacja przygotowana pod redakcją prof. Albina Głowackiego powstała w wyniku współpracy między polskimi i kirgiskimi archiwistami. Prezentowane w niej dokumenty, pochodzące z Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz kirgiskich archiwów, przedstawiają różnorakie aspekty losów obywateli polskich w Kirgiskiej SRR w latach 1941-1946. W znacznej mierze niepublikowane wcześniej źródła, zostały wytworzone przez radzieckie władze partyjne oraz obywateli polskich. Dokumenty opublikowano w oryginalnej formie, bez retuszu, dzięki czemu z jeszcze większą mocą oddają skomplikowane problemy Polaków w Kirgizji w omawianym okresie.

Polish citizens in Kyrgyzstan. The selection of documents (1941-1946), edited by Albin Głowacki (Warszawa 2010, ISBN 978-83-6242-06-0, pp. 350) out of print

The publication edited by Professor Albin Głowacki came into existence as a result of cooperation between Polish and Kirghiz archivists. The presented documents derive from The Central Archive of Modern Records in Warsaw and Kirghiz archives. They show sundry aspects of fate of Polish citizens in Kirghiz Soviet Socialist Republic between 1941 and 1946. Mostly unreleased previously sources had been created by Soviet party authorities and Polish citizens. The documents have been published in original shape, without any photo corrections, thanks to which they are even more powerful in showing the complicated problems of Poles in Kyrgyzstan during the period described.

 


 

Okładka publikacji Ojczyzna w obiektywieOjczyzna w obiektywie. Imponderabilia kronikarza Juliusza L Englerta na emigracji, pr. zbior. pod red. Andrzeja Biernata i Władysława Stępniaka (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-05-3, ss. 118)

Celem publikacji jest przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego w styczniu 2010 r.
w Londynie Juliusza Ludwika Englerta – uczestnika Powstania Warp class=szawskiego i twórcy wielu wystaw fotograficznych i Wydawany od 1927 r. albumów poświęcon ych wybitnym Polakom. Autorami tekstów są osoby, które osobiście znały Englerta, w tym m.in. ostatni prezydent RP na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski. Całemu wydawnictwu towarzyszy wybór kilkudziesięciu fotografii z liczącego ok. 107 tys. negatywów „Archiwum Fotograficznego Juliusza L Englerta”, powstałego ze zbiorów przez niego samego darowanych archiwom państwowym.

Cena: 28 zł
Sprzedaż publikacji "Ojczyzna w obiektywie (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

The fatherland in lens. Imponderables of the annalist Juliusz L Englert in exile, edited by Andrzej Biernat & Władysław Stępniak (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-05-3, pp. 118)

The goal of the publication was to present the profile and achievements of departed in January 2010 in London Mr Juliusz Ludwik Englert – the combatant of Warsaw’s Uprising and the author of multiply photo exhibitions and albums devoted to great Poles. The text have been written by people who personally knew Mr Englert, amongst others the last President of Republic of Poland in exile – Ryszard Kaczorowski. The publication is accompanied by a selection of tens of photographs from the „Foto Archive of Juliusz L Englert” consisting of about 107 000 negatives, which he handed over himself to Polish national archives.

Price: PLN 28
The book "The fatherland in lens (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka Informatora o zasobie archiwalnym Muzeum StutthofInformator o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof, Agnieszka Kłys (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-10-7, ss. 29)

Muzeum Stutthof w Sztutowie powstało w 1962 r., a jednym z głównych powierzonych mu zadań było zgromadzenie ocalałej dokumentacji dotyczącej niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Kształtowanie zasobu archiwalnego odbywało się poprzez pozyskiwanie dokumentów od byłych więźniów i ich rodzin, a od 1964 r., przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, poprzez prowadzenie kwerend w archiwach państwowych oraz rewindykację.

Obecnie w zasobie Muzeum Stutthof znajduje się ok. 95% zachowanej dokumentacji obozu Stutthof – 69 tysięcy jednostek archiwalnych o wielkości 125 metrów bieżących. Jej trzon stanowią akta Zespołu Konzentrationslager Stutthof, którego spis oraz zdjęcia przykładowych materiałów stanowią treść przygotowanej przez Agnieszkę Kłys publikacji.


Cena: 4 zł
Sprzedaż "Informatora o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

The reference book on archival holdings of Stutthof Museum, Agnieszka Kłys (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-10-7, pp. 29)

The Stutthof Museum in Sztutowo has been founded in 1962 and one of it’s main assignments was to collect the whole outlasted documentation concerning the German concentration camp in Stutthof. The archival holdings have been formed by the acquisition of the documents from the former prisoners and their families; from 1964 on words – thanks to The Head Office’s of National Archives support - by carrying on the search queries in national archives and by revendication.

Currently The Stutthof Museum has in it’s holdings around 95% of the outlasted documentation from Stutthof camp, that is 69 000 archival units, sized 125 current meters. It’s main part is formed by the group of acts of Konzentrationslager Stutthof, which index and the photographs of exemplary materials create the content of Agnieszka’s Kłyś publication.

Price: PLN 4
"The reference book on archival holdings of Stutthof Museum" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka publikacji Z badań nad dziejami kancelariiZ badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt austriackich z XVIII-XX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2010, red. Jerzy Gaul (ISBN 978-83-62421-02-2, ss. 130)

W zasobie polskich archiwów państwowych istnieje wiele akt wytworzonych podczas funkcjonowania kancelarii austriackiej. Niestety brak zrozumienia odmiennych od standardowych zasad funkcjonowania kancelarii i registratury austriackiej utrudnia właściwe uporządkowanie i opracowanie materiału aktowego. Dlatego właśnie w 2006 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń powołał zespół naukowy do przygotowania wskazówek metodycznych pomocnych przy opracowywaniu powyższych zbiorów.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki pracy zespołu w postaci referatów przedstawionych przez jego poszczególnych członków na kolejnych posiedzeniach naukowych oraz projektu wskazówek ułatwiających porządkowanie akt wytworzonych w okresie funkcjonowania kancelarii austriackiej. Książka uzupełniona jest o materiał ilustracyjny dokumentujący pracę kancelarii i registratury austriackiej na ziemiach polskich w latach 1772-1918.

Cena: 10 zł
Sprzedaż publikacji "Z badań nad dziejami kancelarii (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 


 

Okładka Raportu z działalności NDAP i AP za lata 2008-2009Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych za lata 2008-2009 (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-03-9, ss. 158). Oprac. dr Barbara Berska

Publikacja - w odróżnieniu od sprawozdań urzędowych - jest przeznaczona, przede wszystkim, dla odbiorcy nie mającego na codzień styczności z archiwistyką.

Archiwa państwowe dokonują obecnie pogłębionej refleksji nad właściwą im misją i opracowują strategię działania na najbliższe lata. Raport jest elementem tych przedsięwzięć. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie jak pisać o archiwach, świadczących specjalistyczne usługi na rzecz państwa i społeczeństwa. Pierwsza tego rodzaju publikacja obejmuje lata 2008-2009. Zamiarem jest systematyczne, coroczne, publikowanie takiego opracowania.


“Head Office For the State Archives and State Archives Report For 2008-2009” (Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-03-9, pp. 158). Edited by dr Barbara Berska

Publication – as opposed to official reports – is intended mainly for readers who in their everyday life do not have contact with archive studies.
At present state archives perform thorough analysis of their mission and prepare operational strategies for the coming years. The report is a part of these undertakings. It is also an attempt to answer the question how to write about archives providing specialist services for the state and the society. First publication of this type covers the years 2008-2009. The goal is to publish such a study systematically on annual basis.

 


Okładka publikacji Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i UkrainyDziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy (Warszawa 2010, ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242)

Przygotowana pod redakcją prof. Władysława Stępniaka publikacja, zawiera teksty formalne umów międzyrządowych i porozumień oraz protokoły i notatki z posiedzeń Międzyrządowej Komisji Polsko – Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i przemieszczonych podczas II wojny światowej. Publikacja zawiera także wyniki rejestracji archiwaliów polskich w zbiorach ukraińskich oraz teksty wystąpień na polsko – ukraińskim seminarium naukowym poświęconym problematyce wspólnego dziedzictwa archiwalnego. Autorami zawartych w książce tekstów są: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa i Władysław Stępniak.

Efektem podjętej w ramach tej inicjatywy rządowej współpracy archiwów jest określenie zasad prawnych i archiwalnych, dotyczących sposobów postępowania wobec przemieszczonego dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyrazem nowego podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów jest odwołanie się do koncepcji wspólnego dziedzictwa kulturalnego, propagowanej przez UNESCO.

Cena: 19 zł
Sprzedaż publikacji "Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Archival Heritage in Cooperaton of Poland and Ukraine (Warszawa 2010, ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242)

This publication edited by Prof. Władysław Stępniak contains official texts of intergovernmental agreements, and minutes and notes from sessions of the Intergovernmental Polish-Ukrainian Commission for preservation and return of cultural assets lost and displaced during the World War II. This publication contains also results of cataloguing of Polish archive materials in Ukrainian collections and texts of speeches at the Polish-Ukrainian scientific seminar dedicated to problems of common archive heritage. Among the authors of texts presented in the book are: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa and Władysław Stępniak.

In consequence of the government collaboration undertaken within this initiative legal and archive rules for handling displaced documental heritage were set. The new approach to this problem manifests itself in reference to common cultural heritage promoted by UNESCO.

Price: PLN 19
The book "Archival Heritage in Cooperaton of Poland and Ukraine" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka publikacji Szefowie, kierownicySzefowie, kierownicy i współpracownicy Biura Studiów Wywiadu Przemysłowego oddziału II KG ZWZ/AK, Danuta Stępniewska (Warszawa 2010, ss. 65, ISBN 978-83-62421-01-5)

Książka prezentuje sylwetki Polaków biorących udział w operacjach polskiego wywiadu przemysłowego w czasie II wojny światowej i jest niezwykle interesującym źródłem wiedzy odsłaniającym kulisy pracy polskich służb wywiadowczych i ich roli w rozstrzygnięciu wojny.

Będąca punktem odniesienia dla nowowydanej ksiązki pozycja "Meldunki miesięczne Wywiadu Przemysłowego KG ZWZ/AK 1941-1944" obejmuje faksymile meldunków szpiegowskich wysyłanych do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie przez pracowników Oddziału II Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Praca ma charakter unikatowy, gdyż są to ocalałe kopie meldunków ukrywanych w kraju. Po II wojnie światowej całe archiwum Oddziału II i VI Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych przejęli Anglicy i być może zniszczyli. W części wprowadzającej, pióra Andrzeja Glassa, obok omówienia treści dokumentów zamieszczono dwa cenne artykuły o charakterze historyczno-wspomnieniowym, autorstwa Hanny Mickiewiczowej i Danuty Stępniewskiej, bohaterek polskiego ruchu oporu AK.

Cena: 21,50 zł
Sprzedaż publikacji "Szefowie, kierownicy i współpracownicy (...)" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

The Heads, Managers and Collaborators of The Industrial Intelligence Studies KG ZWZ/AK II Branch, Danuta Stępniewska (Warszawa 2010, ss. 65, ISBN 978-83-62421-01-5)

The book presents profiles of Poles who participated in the Polish industrial espionage during the World War II and is an extremely interesting source revealing the inside story of Polish intelligence and their role in deciding about the end of the War.

As a reference point for the newly published book, the book entitled “Meldunki miesięczne Wywiadu Przemysłowego KG ZWZ/AK 1941-1944” includes facsimiles of spy reports sent to the Staff of Commander in Chief in London by the employees of the 2nd Division of Armed Struggle and later Home Army. The work is of unique character since these are saved copies of reports that were hidden in Poland. After the World War II entire archive of the 2nd and 6th Division of the Staff of Commander in Chief of Polish Armed Forces was taken over by the English and probably destroyed. In the introduction written by Andrzej Glass, apart from the review of documents two valuable articles of historical and reminiscent character were presented, written by Hanna Mickiewiczowa and Danuta Stępniewska heroes of the Polish Home Army resistance.

Price: PLN 21,50
The book "The Heads, Managers and Collaborators (...)" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

 

Okładka publikacji Mord katyński

Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy, W. Materski, Warszawa 2010 r. ss. 155, aneks dok., fot. ISBN 978-83-6242-00-8

Wiosną 1940 r. reżim sowiecki dokonał ludobójstwa na żołnierzach polskich, będących jeńcami wojennymi. Wymordowano wiele tysięcy światłych obywateli II Rzeczpospolitej, stanowiących esencję polskiej inteligencji. Sprawa katyńska była przez lata zakłamywana a Związek Sowiecki forsował wersję o niemieckim sprawstwie zbrodni, pomimo poszlak obciążających winą za mord rząd moskiewski. Dopiero pod koniec lat 80., pod naporem dowodów pośrednich, kierownictwo sowieckie zdecydowało się ujawnić prawdę i częściowo otworzyć swoje archiwa. Międzynarodowe dochodzenia mające na celu wyjaśnienie zbrodni katyńskiej przyniosły wiele ważnych ustaleń, nadal jednak nasza wiedza jest niepełna.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o siedemdziesięcioletnim procesie dochodzenia do prawdy o bezprecedensowej zbrodni katyńskiej, jednej z najtragiczniejszych kart najnowszej historii Polski. Bazą dla publikacji stała się obszerna dokumentacja źródłowa pochodząca z archiwów polskich i rosyjski oraz literatura przedmiotu.

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji "Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

The Katyń Murder. Seventy Years on the Path to The Truth, W. Materski (Warszawa 2010, ss. 155, aneks dok., fot. ISBN 978-83-6242-00-8)

In the spring of 1940 the Soviet regime committed the crime of genocide on Polish soldiers, prisoners of war. Many thousands of educated Polish citizens were murdered, the essence of Polish intelligentsia. The Katyn case for many years have been falsified, and the Soviet Union imposed the version that the crime was committed by the Germans despite evidence attributing the blame for the crime to the government in Moscow. Only in the end of the 80s, in the face of a significant amount of circumstantial evidence, the Soviet authorities decided to reveal the truth and partially open their archives. And even though international investigation aimed at explaining the Katyn massacre led to many important determinations our knowledge remains still incomplete.

This publication constitutes a compendium of knowledge about 70-year-long process of revealing the truth about this unprecedented crime, one of the most tragic pages in the modern history of Poland. The basis for publication was the extensive source documentation from Polish and Russian archives and literature on the subject.

Price: PLN 20
The book "The Katyń Murder. Seventy Years on the Path to The Truth" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

 

Okładka płyty CD Mord katyńskiMord katyński. Dokumenty zbrodni, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-04-6, Komentarze i wybór dokumentów: Sławomir Radoń, Czytają: Olgierd Łukaszewicz (dokumenty), Jacek Rozenek (komentarze), Czas nagrania: 62 min.

Audiobook stanowi wybór kilkudziesięciu dokumentów wraz z komentarzami, dokonany spośród ośmiuset znajdujących się w czterotomowej publikacji poświęconej zbrodni katyńskiej (Katyń. Dokumenty zbrodni), która ukazała się staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w latach 1995-2006.
Przy współpracy znanych polskich aktorów powstała kilkudziesięciominutowa opowieść o zbrodni i kłamstwie, adresowana nie tylko do uczniów, studentów i nauczycieli, jako pomoc metodyczna, ale do wszystkich ceniących historyczną prawdę. To także wypełnianie misji archiwów państwowych, których zadaniem jest nie tylko zachowanie pamięci o minionych wydarzeniach, ale też prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie. Publikacji towarzyszy książka prof. Wojciecha Materskiego pod tytułem Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy.

Jezeli korzystali Państwo z audiobooka w zajęciach dydaktycznych, prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Cena: 7,50 zł
Sprzedaż publikacji "Mord katyński. Dokumenty zbrodni" prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

The Katyń Murder. Documents of the Crime, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62421-04-6, Commentary and selection of documents: Sławomir Radoń, Read by: Olgierd Łukaszewicz (documents), Jacek Rozenek (commentary), Time of recording: 62 minutes.

The audio book constitutes a selection of a several dozen documents with a commentary from among eight hundred to be found in a four volume publication on the Katyn massacre (Katyń. Dokumenty zbrodni) published due to efforts of the Head Office of State Archives in the years 1995-2006.

With help of famous Polish actors over an hour-long story about the crime and lies was created, it is addressed not only to pupils, students and teachers as teaching aid but to anyone who appreciates historical truth. It is also the fulfilment of state archives’ mission, whose task is not only to preserve the memory of past events but also to provide information and offer education in this respect. The publication is accompanied by a book by Prof. Wojciech Materski entitled Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy.

 

Price: PLN 7,50
The book "The Katyń Murder. Documents of the Crime" can be purchased from the Head Office of the State Archives.

Newsletter NDAP