Publikacje NDAP

Nowości wydawnicze cz. 11

DrukujDrukuj - wersja mobilna

 

"Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich", Warszawa 2020, ss.170

ISBN: 978-83-65681-92-8 (książka papierowa), ISBN: 978-83-66739-00-0 (EPUB), ISBN: 978-83-66739-01-7 (PDF), IBN: 978-83-66739-02-4 (MOBI)

Ze wstępu:

„Pytania, które postawili sobie redaktorzy niniejszego tomu, to przede wszystkim czy i w jaki sposób współczesne archiwa mogą połączyć działal­ność wydawniczą z edukacją i popularyzacją? Niniejsza publikacja próbują­ca odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania może stanowić uzupełnienie i źródło inspiracji z zakresu edukacji dla archiwistów praktyków. Dla środo­wisk akademickich to kolejny głos w dyskusji nad działalnością edukacyjną i popularyzatorską archiwów. Z pewnością po wydawnictwo sięgnąć powinni także dydaktycy, metodycy i nauczyciele historii.

Na tom składa się dziewięć artykułów, których autorami są przedstawiciele archiwów państwowych – czynni zawodowo archiwiści, edukatorzy archiwal­ni, a także akademicy zajmujący się badawczo dydaktyką historii i archiwisty­ką. W ten sposób zagadnienie możliwości wykorzystania efektów działalności wydawniczej archiwów w edukacji archiwalnej i popularyzacji zostało zapre­zentowane wielowymiarowo. W tomie nie brakuje również ujęć prezentują­cych działania w tym zakresie podejmowane w archiwach za granicą.”

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 13,00 zł

Przejdź do zasad składania zamówień.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach:

Okładka w kolorze niebieskim z tytułem białymi literami

"Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach" pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka, Warszawa 2020, ss.219

ISBN: 978-83-66739-15-4 (wersja papierowa), 978-83-66739-16-1 (wersja PDF), 978-83-66739-17-8 (wersja EPUB), 978-83-66739-18-5 (wersja MOBI)

Najnowsza publikacja wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych jest wynikiem pracy członków zespołu naukowego do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych.

Ze wstępu:

„Materiały sfragistyczne stanowią bardzo cenną część dziedzictwa kulturowego. Składają się na nie fizyczne typariusze (tłoki pieczęci), wykonane nimi odciski, a ponadto trójwymiarowe kopie pieczęci. Również fotografie oraz rysunki pieczęci czy tłoków pieczęci stanowią często bezcenne świadectwo po nieistniejących już obiektach sfragistycznych […].

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, Wprowadzenie do sfragistyki, zebrano podstawowe wiado­mości z zakresu nauki o pieczęciach, które zdaniem autorów mogą służyć pomocą w pracy archiwalnej, w zrozu­mieniu specyfiki wskazówek, a także przybliżyć zagadnienia ochrony tych zabytków […]. Drugą część publikacji stanowi projekt Wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych, który przewodniczący zespołu dr Dariusz Bednarek przekazał w maju 2018 roku do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych […].

Istotną rolę w publikacji odgrywa materiał ikonograficzny, ilustrujący problem opracowania zasobu sfragistycz­nego. Jego podstawę stanowią zdjęcia i skany pieczęci, typariuszy i kopii trójwymiarowych z zasobów archiwów państwowych oraz zbiorów odlewów pieczęci zgromadzonych w muzeach i placówkach naukowych”.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach:

Okładka książki w kolorze ciemnobordowym z wizerunkiem pieczęci.

"Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego", Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, Warszawa 2019 ss.132

Oprawa miękka: 978-83-65681-75-1, PDF: 978-83-65681-76-8, Mobi: 978-83-65681-77-5. EPUB: 978-83-65681-78-2

Ze wstępu:

„Budynek archiwum musi być właściwie przygotowany do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych. Musi także spełniać wymogi przyjaznej instytucji publicznej, dobrze przygotowanej do obsługi i zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności prowadzonej przez archiwa państwowe. Pełnione funkcje mają wpływ na jego konstrukcję, wyposażenie oraz zastosowane instalacje i technologie.

Opracowanie zawiera opis podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać budynek archiwum. Ma także za zadanie pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego, określonym w art. 17 ustawy – Prawo budowlane (inwestorowi, projektantom, inspektorom nadzoru, kierownikowi budowy), w jego realizacji poprzez ujednolicenie rozwiązań stosowanych w budynkach archiwów, aby po zakończeniu procesu budynki spełniały wymagania opisane we właściwych przepisach, normach i wskazówkach.”

Publikacja zawiera szereg praktycznych wskazówek dzięki, którym budynek archiwum może zostać dobrze przygotowany, aby spełniać swoje funkcje i odpowiednio zabezpieczać zgromadzone w archiwum materiały.

Książka jest dostępna do pobrania w wersji PDF (7,61 MB)

Okładka książki w kolorze zielonym

"Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)", Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2020, ss. 240.

ISBN: 978-83-65681-91-1 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-65681-97-3 (wersja PDF), ISBN: 978-83-65681-98-0 (wersja EPUB), ISBN: 978-83-65681-99-7 (wersja MOBI)

Pozycja autorstwa prof. Wiesławy Kwiatkowskiej stanowi próbę pochylenia się nad kondycją kształcenia archiwistów na przestrzeni lat 1951-2019, czyli od powołania specjalności archiwistyki.

Ze wstępu autorki:

„Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce ma długą i bogatą prze­szłość zasługującą na całościowe opracowanie, które uzupełni dzieje szkolnic­twa akademickiego o ważną specjalność, a przede wszystkim będzie źródłem wiedzy o realizowanych modelach nauczania specjalistów od dawnej i bie­żącej dokumentacji, w tym stosowanych formach, metodach i programach. […] Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na uniwersytetach w Polsce. Omówio­no zagadnienia szczegółowe: ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy, metody, a zwłaszcza programy nauczania, którym po­święcono szczególną uwagę. Rozważania obejmą wszystkie szczeble kształ­cenia, nie tylko podstawowe studia stacjonarne (przede wszystkim) i zaoczne (wieczorowe), ale i podyplomowe oraz doktoranckie”.

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 42 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach:

Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019) okładka książki w kolorze niebieskim

"Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa". Monika Płuciennik, Warszawa 2020, ss.342.

ISBN 978-83-65681-79-9 (miękka oprawa), ISBN 978-83-65681-80-5 (PDF), ISBN 978-83-65681-81-2 (Mobi), ISBN 978-83-65681-82-9 (ePub)

Ze wstępu autorki: „Niniejsza dysertacja została podzielona na trzy merytoryczne części, poprzedzone wstępem i wzbogacone wykresami. Pierwsza część pracy, zatytułowana Polska terminologia archiwalna w kontekście historycznym, stanowi wprowadzenie do problematyki. Przedstawiono w niej rozwój polskojęzycznego słownictwa archiwistyki oraz badania terminologiczne podejmowane przez polskich archiwistów w ostatnim stuleciu. W kolejnej części, zatytułowanej Prawne i metodyczne źródła terminologii archiwalnej, omówiono terminy archiwalne występujące w przepisach prawa, a także ich zakresy znaczeniowe i funkcjonowanie. Cześć trzecia, Proces terminologiczny archiwistyki, skupia się na etapach pracy terminologicznej i terminograficznej archiwistyki. Do pracy dodano aneks, który zawiera spis wszystkich omawianych w pracy terminów archiwalnych, pochodzących z aktów prawa archiwalnego wraz z odnośnikami do ich źródeł oraz definicjami legalnymi w nich występującymi. Spis ten ma charakter porządkujący, jest również dowodem istnienia umieszczonych tam terminów w polskim prawie. Może stać się również bazą dla opracowania nowego słownika archiwistyki”.

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 44 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach:

Monika Płuciennik Polska Terminologia Archiwalna okładka

 

"Guide to the Polish Museum of America Archives Collections", Warsaw-Chicago 2019, ss. 380, ISBN: 9788365681-70-6

Nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazała się anglojęzyczna wersja Informatora o zasobie archiwalnym Muzeum Polskiego w Ameryce. Polska wersja przewodnika powstała w 2016 roku i była pierwszą tak pełną, ilustrowaną reprodukcjami publikacją przedstawiającą dokumentację zgromadzoną na przestrzeni 80-letniej działalności MPA. Autorką książki jest archiwistka w Archiwum Państwowym w Lublinie Edyta Targońska.

Niniejsze tłumaczenie zostało przygotowane przez archiwistkę Muzeum Polskiego w Ameryce Teresę Sromek. Przekład jest dokładnym odzwierciedleniem polskiej wersji językowej i może być niezwykle cenną pomocą w poszukiwaniu przodków dla licznej amerykańskiej polonii i nie tylko.

Sprzedaż publikacji „Guide to the Polish Museum of America Archives Collections” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 46 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach:

 

"Archeion. Tom 119", Warszawa 2018, ss. 666, ISSN 0066-6041

„Archeion” jest pismem tworzonym przez archiwistów dla archiwistów i stanowi odzwierciedlenie potrzeb środowiska. Treść czasopisma związana jest w znacznym stopniu z najbardziej aktualnymi wydarzeniami i problemami w funkcjonowaniu dziedziny archiwalnej w Polsce. Tom 119 dedykowany został dr. Andrzejowi Biernatowi, emerytowanemu zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w związku z 70. rocznicą urodzin. Jednym z tematów wiodących niniejszego tomu jest problem retrokonwersji pomocy archiwalnych powstałych w okresach poprzedzających epokę cyfrową.

„Archeion” to również recenzje i omówienia najnowszych publikacji o tematyce archiwalnej, a także przegląd czasopism zagranicznych oraz dział „Kronika”.

Sprzedaż publikacji "Archeion. Tom 119” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 56 zł

Czasopismo jest również dostępne do pobrania w wersjach:

Okładka Archeion 119

 

"Warszawa przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna”, Franciszka Ramotowska, Warszawa 2018, ss. 315, ISBN 978-83-65681-41-6        

Wydawnictwo jest publikacją nieukończonej z powodu śmierci prof. Franciszki Ramotowskiej pracy poświęconej sytuacji w Warszawie przed wybuchem Powstania Styczniowego. Celem badawczym podjętym przez autorkę była „rekonstrukcja opisowa zmieniającej się parokrotnie struktury  Organizacji Miejskiej Warszawy z jej władzami i obsadą stanowisk kierowniczych, ukazanie powiązań tych władz z Rządem Narodowym oraz przedstawienie działalności całej Organizacji Miejskiej z uwzględnieniem warunków konspiracyjnych i środowiskowych”. Prezentowana wersja publikacji opracowana została przez Dorotę Lewandowską i Małgorzatę Osiecką na podstawie rękopisu przekazanego do AGAD przez rodzinę.

Książka ukazała się dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Sprzedaż publikacji Warszawa przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Cena: 8,40 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

"Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861" opracowanie: Elżbieta Sęczys, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, ss. 521, ISBN 978-83-65681-33-1

Ze wstępu:

„Opracowanie Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861 jest międzyarchiwalną i międzyzespołową pomocą naukową do akt gubernialnych deputacji szlacheckich i gubernialnych marszałków szlachty przechowywanych w archiwach państwowych w Białymstoku, Lublinie i Kielcach. Uwzględnia bowiem występujące między nimi powiązania merytoryczne, a także dla jasności wpisu nawiązuje do wydanej staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2000 r. publikacji Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–18611 opracowanej dla akt genealogicznych przechowywanych w zasobie Oddziału II Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stanowi więc ważne uzupełnienie tej publikacji. Razem obejmują całościowo zachowany materiał genealogiczny rozproszony w archiwach i spuściźnie aktowej różnych urzędów prowadzących w latach 1836–1861 weryfikację szlachty Królestwa Polskiego. Stanowią więc nie tylko uzupełnienie do herbarzy Adama Bonieckiego, kończącego się na literze M2 i Seweryna Uruskiego doprowadzonego do litery R3, ale są ponadto jedynym źródłem informacji dla rodzin nieobjętych herbarzami.”

Cena: 20,30 zł

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

NAKŁAD WYCZERPANY

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

 

"O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…: Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka", wstęp i oprac. Sylwester Rękas, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Narodowe w Krakowie, Warszawa - Kraków 2019, ss. 511.

ISBN 978-83-65681-60-7;Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Publikacja jest VI tomem dobrze już znanej serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny.

Najnowszy tom serii to zbiór wspomnień Antoniego Sejmeja Górszczyka, nauczyciela, działacza społecznego, legionisty, etnografa i członka władz powiatowych w Limanowej. Autor dziennika odznaczał się silną postawą patriotyzmu. W pracy, jako nauczyciel i lokalny polityk, dbał o dobro swojej społeczności. W wojnie uczetniczył jako członek Polskich Drużyn Strzeleckich i żołnierz II Brygady Legionów Polskich. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Za pracę społeczną otrzymał również Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Oto jak autora pamiętnika opisuje we wstępie redaktor opracowania naukowego:

Dzięki nauce i własnej zaradności zdołał on przezwyciężyć niełatwe prowincjonalne, historyczne bariery epoki i wywalczyć sobie awans społeczny. Dodatkowo wyróżnił się szczerym patriotyzmem i nigdy nie zatracił pełnego rzetelności spojrzenia na otaczającą go rzeczywistość. Był człowiekiem o stabilnej osobowości, rozumiejącym w sposób rzeczowy, konkretny i pozbawiony skłonności do romantycznych porywów.

Niniejszy tom zawiera wiele zdjęć i dokumentów pochodzących z archiwum rodzinnego Antoniego Górszczyka, bogatych zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Archiwum Narodowego w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Cena: 44 zł

Sprzedaż publikacji O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…: Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Książka do pobrania również w wersji: PDF, MOBI, EPUB

 

"Śmieszne to życie! Ale go żal…: Dzienniki Kazimierza Filara Cz.1 i Cz.2", oprac. Piotr Szlanta, współpraca: Leszek Boryczko, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, Cz. 1: ss. 559, Cz. 2 ss. 303, ISBN Cz.1 978-83-65681-49-2, ISBN Cz.2 978-83-65681-50-8

Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Dwutomowa publikacja jest V tomem serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny. Cykl prezentuje dzienniki, pamiętniki i korespondencję z zasobu archiwów państwowych ukazujące wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, uwzględniając problemy życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami.

Tom V serii jest dziennikiem Kazimierza Filara zaprezentowanych w dwóch częściach. Autor rozpoczął pisanie swojego dziennika w pierwszych dniach wybuchu Wielkiej Wojny służąc wtedy w armii w stopniu ogniomistrza. Dzienniki prowadził aż do momentu swojej śmierci, czyli do 1918 roku.

„Dzień po dniu przedstawia Kazimierz Filar swoje wojenne przeżycia, patrząc na siebie z dużym dystansem i poczuciem humoru, nie epatując opisem dramatycznych przeżyć, grozą wojny czy niewyobrażalnie ciężkimi warunkami bytowymi”

Wydawnictwo zawiera liczne fotografie, które zostały przekazane następnym pokoleniom przez siostrę Kazimierza Filara (Zofia Bernhardt).  Dzienniki i zdjęcia zapisane w formie cyfrowej zostały przekazane Archiwum Narodowemu w Krakowie przez rodzinę autora.
Cena: 85 zł (dwa tomy)

Sprzedaż publikacji Śmieszne to życie! Ale go żal…: dzienniki Kazimierza Filara Cz1 i Cz2 prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Książka do pobrania również w wersji PDF: tom 1 (pdf, 22,5 MB); tom 2 (pdf, 6,7 MB)

 

"Archiwa, źródła, historia : prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka", pod redakcją naukową Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, ss. 391, ISBN 978-83-65681-48-5

Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin prof. dr hab. Władysława Stępniaka stała się okazją do ukazania dorobku ponad czterdziestoletniej aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej tego wybitnego archiwisty i historyka. Praca podzielona jest na część wstępną, napisaną przez nestora archiwistyki polskiej prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego, wykaz prac Jubilata, trzy części problemowe i bibliografię. Publikacja obejmuje ponad 20 artykułów wychowanków i współpracowników prof. W. Stępniaka, poświęconych problematyce teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa i historii. W gronie autorów są doktorzy wypromowani przez jubilata, współpracownicy z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz archiwiści i historycy, związani zawodowo z archiwami państwowymi.

Zawarte w księdze prace potwierdzają ważne znaczenie archiwów dla humanistyki polskiej, świadczą też o zaangażowaniu archiwistów w działalność naukową, zaangażowaniu którego orędownikiem był prof. W. Stępniak

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

"Ignacy Daszyński", opracowanie i wstęp Robert Gębicki, Warszawa 2018, ss. 154, ISBN 978-83-65681-37-9    

Publikacja albumowa poświęcona postaci jednego z twórców odrodzonej Rzeczypospolitej: wybitnego polityka, premiera pierwszego rządu ludowego w 1918 r., wieloletniego przywódcy ruchu socjalistycznego, posła i marszałka Sejmu RP. Materiał źródłowy albumu pochodzi głównie z zasobu Archiwum Akt Nowych i zaprezentowany został w czterech działach, ukazując Daszyńskiego w kontekście życia prywatnego, działalności publicznej i partyjnej oraz w ocenach współczesnych. „Moim zamiarem – jak pisze Robert Gębicki – było pokazanie różnorodnych materiałów biograficznych i bogactwa ocen wyrażanych przez wiele osób, niekiedy w szczególny sposób”.

Publikacja ukazała się dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych.

Sprzedaż albumu prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 61 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.