-A
+A

Publikacje NDAP

 

Akta miasta Łodzi (1471) 1794-1914 (1918). Przewodnik po zespole, oprac. M. Bandurka, Łódź 1990
nakład wyczerpany

Archiwa w Polsce. Informator adresowy (stan na dzień 30 czerwca 2004 r.), Warszawa 2004
nakład wyczerpany

 
Archiwalia Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie (1941-1943) i Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (1939-1945) w zbiorach Instytutu Hoovera w Stanfordzie. Informator, oprac. M. Filipiak, Warszawa 2002
nakład wyczerpany
 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fotografii : 1840–2004, oprac. J. Boniecki , Warszawa 2005
48,00 zł

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, oprac. zbior. pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1998
60,00 zł

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zb., red. D. Lewandowska, Warszawa 2008
nakład wyczerpany

Archiwum Książąt Wołogoskich w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Konkordancja, oprac. A. Łazarek, U. Rodig, Warszawa–Greifswald–Szczecin 2005
nakład wyczerpany

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. A. Wełniak, Warszawa 2003
25,00 zł

Archiwum Państwowe w Gdańsku. Oddział w Gdyni. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. A. Regliński, Warszawa 2007
Cena 39,00 zł

Archiwum Państwowe w Kaliszu. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. G. Waliś, Warszawa 2004
70,00 zł

Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. S. Marcinkowskiego, Warszawa-Łódź 1993
7,00 zł
 
Archiwum Państwowe w Koszalinie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. W. Chlistowski, Warszawa 2005
37,00 zł

Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007
123,00 zł
 
Archiwum Państwowe w Lesznie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. B. Ratajewska, M. Kapała, Warszawa 2005
35,00 zł

Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. M. Bandurki, Warszawa 1998
25,00 zł

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. A. Piasta, P. Zawilski, P. Głowacki, Warszawa 2003

 Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. H. Kisiel, Warszawa 1996
11,00 zł

Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. 1, Akta do 1945 roku, oprac. zbior., red. R. Gaziński, P. Gut, M. Szukała, Warszawa 2002
75,00 zł

Archiwum Państwowe w Szczecinie. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior., red. D. A. Rymar, Warszawa-Szczecin-Gorzów Wielkopolski 2002
45,00 zł

Archiwum Państwowe w Zamościu. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. L. Wyszyńska, Warszawa 2003

Archiwum Skarbu Koronnego. Rachunki poselstw. Sumariusz, oprac. A. Wajs, Warszawa 1999
10,00 zł

Biało–czerwona i czerwono–biało–czerwona. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w XIV–XX w. Katalog wystawy, Warszawa 8 listopada 2005 r., oprac. J. Gaul, Warszawa 2005
12,00 zł

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. w. pol. A. Krochmal, Warszawa 2005
54,00 zł

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki [1525] 1696-1875 [-1905]. Inwentarz analityczny archiwum, oprac. M. Trojanowska, Warszawa 2003
40,00 zł

Emigracja z ziem polskich i Polonia 1831-1939. Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce, oprac. E. Kołodziej, Warszawa 1997
nakład wyczerpany

Heroldia Królestwa Polskiego 1836-1861. Inwentarz, oprac. M. Osiecka, Warszawa 1999
10,00 zł

Inwentarz akt ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bukareszcie z lat 1919-1940 [1941] (do roku 1938 poselstwo), oprac. E. Kołodziej, Warszawa 2002
18,00 zł

Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922-1939, oprac. E. Długajczyk, Warszawa 1988
nakład wyczerpany

Inwentarz archiwum księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843, oprac. M. Józefowiczówna, Warszawa-Łódź 1987
nakład wyczerpany

Inwentarz archiwum miasta Lublina 1465-1810, oprac. M. Trojanowska, Lublin 1996
6,00 zł

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, oprac. zbiorowe pod red. Z. Pustuły, Warszawa 2001
nakład wyczerpany

Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944-1990), W. Horst, Warszawa 2006
72,00 zł

Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345-1789), oprac. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1999
20,00 zł

Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2, 1454-1510, oprac. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1998
11,00 zł

Katalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościołów i klasztorów 1317-1792, oprac. M. Trojanowska, Warszawa 1996
8,00 zł

Katalog map zarządu regulacji rzeki Odry XVIII-XIX w., red. J. Janczak, Warszawa-Łódź 1985
nakład wyczerpany

Katalog wystawy ze zbiorów Pala Domszkyego Prezesa Kolonii Węgierskiej i Związku Węgierskiego w Polsce w latach okupacji hitlerowskiej, oprac. K.W. Bende, V. Urbaniak, D. Zielińska, Warszawa 1998
10,00 zł

Katalogi mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych, z. 10, oprac. B. Kubiczek, Z. Spieralska, Warszawa 1997
2,00 zł

Kresy wschodnie w II Rzeczypospolitej w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (1919-1939), oprac. J. Boniecki, Warszawa 1996
nakład wyczerpany

Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, oprac. A. Laszuk, wyd. III, Warszawa 2003
nakład wyczerpany

Listy, pisma ulotne, broszury i inne materiały z akt żandarmerii rosyjskiej guberni warszawskiej (1872-1915). Katalog, oprac. M. Pleskaczyńska, Warszawa 1996
8,00 zł

Losy Polaków w Uzbekistanie 1919–1952, oprac. E. Rosowska,  Warszawa 2004
18,00 zł

Lublin, pamięć i pamiątki. Przywileje królewskie miasta Lublina XVI-XVIII wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Katalog wystawy, oprac. J. Kliszewska, Lublin 1997
2,00 zł

Między Sekwaną a Wisłą. Źródła do dziejów Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich, oprac. A. Laszuk, Warszawa 2002
40,00 zł

Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR, Warszawa 2000
4,00 zł

Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, ISAAR (CPF), wersja II, Warszawa 2006
21,00 zł

Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna. ISAD(G). Wersja 2. Norma przyjęta przez Komitet ds. standaryzacji opisu. Sztokholm, Szwecja, 19-22 września 1999 r., oprac. H. Wajs, Warszawa 2005
18,00 zł

Migracje ludności na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1950. Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych, oprac. E. Kołodziej, M. Lewandowska,
Warszawa 1998
15,00 zł

Plany ogólne Warszawy 1809-1916 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Katalog, oprac. A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warszawa 1997
nakład wyczerpany

Po mieczu i po kądzieli, (płyta CD-ROM), Warszawa 2005
30,00 zł

Polen - Österreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Ein Dokumentenfuhrer, oprac. H. Krajewska, Warszawa 1995
nakład wyczerpany

Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772-1918, oprac. J. Gaul, Warszawa 2003
60,00 zł

Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. S. Flis, Warszawa 2004
62,00 zł

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. A. Krochmal, Warszawa 2004
nakład wyczerpany

Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie, oprac. zbior., red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006
18,00 zł

Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów brytyjskich i polskich. Katalog wystawy, oprac. E. Kołodziej, V. Urbaniak, U. Wieczorek, Warszawa 1994
nakład wyczerpany

Przewodnik po zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie, oprac. D. Pelc, Przemyśl 2003
nakład wyczerpany

Rejestr warszawskiej ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego z 1791 r., oprac. M. Kubaś, Warszawa 1996
5,00 zł

Les Sources de l`Histoire de la Pologne et des Polonais dans les Archives Françaises, oprac. G. Brunel,
Paris 2003
70,00 zł

Wołyń-Galicja Wschodnia 1943-1944. Przewodnik po polskich i ukraińskich źródłach archiwalnych, t. 1, oprac. zbiorowe pod red. D. Nałęcz i H. Boriaka, Warszawa-Kijów 2003
45,00 zł

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych w latach 1952-2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001
75,00 zł

Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001
75,00 zł
 
III Rada Stanu Królestwa Polskiego z lat 1861–1867. Inwentarz zespołu archiwalnego, oprac. F. Ramotowska, Warszawa 2007

Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. P. Matuszek, Warszawa 2007

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym,  P. Matuszek, J.Szczepańczyk, Katowice 2009
35,00 zł

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie. Informator o zasobie archiwalnym
,  A. Machej, P. Matuszek, Katowice 2009

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl