-A
+A
  • Start /
  • Seminarium "Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości"

Aktualności

W dniu 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu, w godz. od 10.30 do 16.00, odbyło się seminarium pt. Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości.

 

Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów cyfrowych w coraz większym stopniu staje się warunkiem zarówno uczestniczenia społeczeństw poprzez kulturę w międzynarodowej wymianie intelektualnej, jak i dostępności dziedzictwa kultury rodzimej dla masowego odbiorcy w kraju. Celem seminarium będzie prezentacja problematyki digitalizacji dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych jako jednego z elementów polityki Państwa.

Problematyka seminarium wpisuje się w ramy przyjętej przez Rząd w grudniu 2008 roku Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku. Jej znaczenie znajduje odbicie również w dokumentach i programach europejskich i międzynarodowych, takich jak Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie i2010: europejska biblioteka cyfrowa (2006/2040(INI)), Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/C 297/01), przyjęta przez Państwa Członkowskie UNESCO w 2003 roku Karta o zachowaniu dziedzictwa cyfrowego oraz cele międzyrządowego Programu Informacja dla Wszystkich UNESCO.

Seminarium objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przy organizacji seminarium, w ramach działań Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich przy Polskim Komitecie do spraw UNESCO, współpracują Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a także Polskie Towarzystwo Informatyczne i Kino Polska Dystrybucja.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl