-A
+A

Uncategorised

W trakcie posiedzenia w dniach 12-13 grudnia 2019 r. członkowie Centralnej Komisji Metodycznej zaopiniowali fragmenty projektu instrukcji digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych w zakresie zgłoszonym przez zespół do opracowania projektu zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych. Następnie omówili i doprecyzowali plan pracy w kadencji 2019-2021. Plan został zatwierdzony uchwałą nr 1. Przedmiotem obrad były następnie projekty dwóch aktów normatywnych. Rekomendacja dotycząca projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z materiałami archiwalnymi organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących od 1990 roku została zawarta w uchwale nr 2. Opiniowanie projektu zarządzenia w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego nie zostało zakończone w trakcie posiedzenia.

Dalsze prace toczyły się na internetowym forum dyskusyjnym i zakończyły się przyjęciem uchwały nr 3.

Uchwała nr 1 z dnia 13.12.2019 (pdf, 206 KB)

Uchwała nr 2 z dnia 13.12.2019 (pdf, 348 KB)

Uchwała nr 3 z dnia 02.01.2020 (pdf, 451 KB)

W trakcie posiedzenia w dniu 23 października 2019 r. nominację do składu Centralnej Komisji Metodycznej otrzymała dr Barbara Berska z Archiwum Narodowego w Krakowie. Członkowie CKM omówili pytania i uwagi zgłoszone przez archiwa państwowe, dotyczące zagadnień ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych, regulowanych przez zarządzenia NDAP nr 7/2018 i 8/2018. Sformułowali przy tym rekomendacje w sprawie interpretacji przepisów i sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Następnie omówili zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac w kadencji 2019-2021. Zgodnie z planem, CKM będzie wypowiadać się w konkretnych kwestiach metodyki archiwalnej, zgłaszanych przez archiwa państwowe. Będzie też opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu metodyki (akta stanu cywilnego, materiały samorządów, źródła muzyczne), przygotowywać założenia do następnych aktów normatywnych (m.in. spuścizny i archiwa rodzinne i opis dokumentów w systemach EZD) oraz przygotowywać rekomendacje dotyczące kierunków zmian w przepisach metodycznych archiwów państwowych.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.archiwa.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

- po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,

- do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

- niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,

- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,

- brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,

- brak mapy dojazdu do siedziby, czy mapy jednostek podległych,

- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Beata Żelazek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 56 54 630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. NDAP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, NDAP niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe NDAP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w NDAP: https://ndap.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rakowieckiej. Wejście z poziomu gruntu. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Policji

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia, po minięciu wiatrołapu. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu klatki schodowej A, po prawej stronie przed schodami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pod nawierzchnią parkingu, w okolicy szlabanu i bramy wjazdowej znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

- pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faks do Kancelarii 22 565 46 14.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

 W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

NDAP posiada parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji budynku znajduje się urządzenie AED.

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze zarządzenia. Obecna Komisja została powołana na lata 2019-2021 zarządzeniem nr 26 z 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji. Jej skład zmieniony został na mocy zarządzenia nr 38 zmieniającego zarządzenie w sprawie zmiany kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu tej Komisji.

Skład:

1) Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie) - przewodniczący
2) dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz
3) dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Elżbieta Czajka (Archiwum Państwowe w Łodzi),
5) Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach),
6) Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie),
7) Aleksander Kondrat (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu),
8) dr hab. Wiesława Kwiatkowska,
9) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie),
10) dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański),
11) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu).

Posiedzenia:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
telefon: (22) 565-46-00
fax: 565-46-14
www.archiwa.gov.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:15-16:15
Wtorek 8:15-16:15
Środa 8:15-16:15
Czwartek 8:15-16:15
Piątek 8:15-16:15

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl