-A
+A
 • Start /
 • O nas /
 • Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Czym jest ADE?
Archiwum Dokumentów Elektronicznych to system teleinformatyczny, który umożliwi przejmowanie oraz przechowywanie przez archiwa państwowe i udostępnianie materiałów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych w postaci elektronicznej przede wszystkim przez podmioty administracji publicznej. Projekt uzyskał dofinansowywanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W dniu 16 listopada 2015 r. zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie realizacji projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” nr POPC.02.01.00-00-0002/15-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Całkowita wartość projektu wynosi: 15 524 162,78 złotych, w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 12 087 833,96 złotych.    

Po co tworzymy ADE?
W związku z rozwojem w Polsce e-administracji rośnie liczba podmiotów, które realizują ustawowy obowiązek dokumentowania sposobu załatwiania spraw z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). Wytworzona w ten sposób dokumentacja, stanowiąca materiał archiwalny, po dziesięcioletnim okresie przechowywania  u aktotwórcy powinna być przekazywana do archiwum państwowego. Aby zrealizować to zadanie niezbędny jest właściwy system teleinformatyczny – Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
Projekt zakłada utworzenie do 2018 roku systemu teleinformatycznego umożliwiającego podmiotom zobowiązanym przepisami prawa przekazanie do archiwów państwowych zgodnej z wymogami dokumentacji elektronicznej stanowiącej materiały archiwalne, a archiwom państwowym umożliwi przechowywanie ich w długim czasie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jakie są cele projektu?
Celem ogólnym projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych jest stworzenie kompleksowej usługi wewnątrzadministracyjnej (A2A – administracja dla administracji) świadczonej przez archiwa państwowe dla podmiotów wytwarzających i gromadzących materiały archiwalne w postaci elektronicznej. System umożliwi zabezpieczanie materiałów archiwalnych wytworzonych przez podmioty publiczne i ich przekazanie do archiwów państwowych, a następnie możliwe będzie udostępnianie zgromadzonych w ADE materiałów archiwalnych zainteresowanym stronom (obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym).
    
Dla kogo jest system ADE?
Z systemu ADE korzystać będą:

 1. obywatele poszukujący informacji wśród zgromadzonych materiałów archiwalnych,
 2. przedsiębiorcy poszukujący informacji w zakresie i do celów swojej działalności
 3. podmioty publiczne zobowiązane do przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz same archiwa państwowe obsługujące przekazane materiały.

Jakie funkcjonalności będzie miał system ADE?
W zakresie usług dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, ADE umożliwi:

 1. przekazanie do archiwum państwowego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 2. złożenie w archiwum państwowym spisu zdawczo-odbiorczego i uzyskanie jego akceptacji przez archiwum zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym,
 3. przekazanie elektronicznych materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
  Usługi te będą usługami typu zamkniętego, dostępne jedynie  dla podmiotów objętych nadzorem archiwalnym lub takich, które wykażą potrzebę przekazania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

W zakresie usług dla obywateli, przedsiębiorców i podmiotów publicznych poszukujących informacji w archiwum,  ADE umożliwi:

 1. wyszukiwanie, zamawianie i pobieranie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej,
 2. wyszukiwanie i bezpośrednie udostępnianie treści materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, w tym pobieranie kopii materiału archiwalnego.
  Usługi te będą usługami publicznie dostępnymi w Internecie.

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

https://cppc.gov.pl/

 

Newsletter NDAP