-A
+A

Ciała kolegialne

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

 

czytaj więcej

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

czytaj więcej

Organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2019-2021

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2018-2020

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2018 r.)

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29 sierpnia 2018 r.

29 sierpnia 2018 r. Centralna Komisja Metodyczna zebrała się na XVII i zarazem ostatnim już posiedzeniu kadencji 2016-2018

Przewodnicząca CKM pani Hanna Staszewska podziękowała członkom Komisji za wspólną pracę i zaangażowanie oraz dokonała krótkiego podsumowania dwóch lat intensywnej działalności.

Podczas obrad zakończono prace nad projektem zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Wcześniej Centralna Komisja Metodyczna zwróciła się z prośbą do archiwów państwowych o zaopiniowanie projektu. Odpowiedzi otrzymano z 10 archiwów. Pięć z nich przesłało także swoje uwagi, które zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu.

Tekst projektu przekazano również przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Formalnie kadencja na lata 2016-2018 Centralnej Komisji Metodycznej upływa z dniem 5 września 2018 r.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-6 czerwca 2018 r.

W dniach 5-6 czerwca w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne, 15. posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad zapoznano się z uwagami archiwów do projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych. Uwagi przysłało 16 archiwów, wszystkie zostały omówione.
Kontynuowano także prace nad projektem zarządzenia w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Tak jak poprzednio, w ww. pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Planowane jest wysłanie gotowego projektu do archiwów w lipcu b.r.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 4-5 kwietnia 2018 r.

W dniach 4-5 kwietnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad kontynuowano prace nad projektami zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.
W pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego, których wiedza i doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania z materiałami audiowizualnymi stanowią bardzo istotne i cenne wsparcie merytoryczne.

Ponadto zapoznano się z prezentacją Moniki Panter z Archiwum Państwowego w Gdańsku na temat źródeł muzycznych w archiwach oraz propozycją metod ich opracowania. Dr Bartosz Nowożycki (Departament Archiwistyki NDAP) przedstawił zebranym prezentację pt. „Records in Context RIC-CM w kierunku semantycznej interoperacyjności”, w której omówił główne założenia nowego standardu, będącego jeszcze na etapie roboczych prac w Międzynarodowej Radzie Archiwów.

Zaopiniowano pozytywnie projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie postępowania z rozbitymi zespołami (zbiorami) archiwalnymi w archiwach państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 24 kwietnia br.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 7 marca 2018 r.

W dniu 7 marca 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Przedmiotem obrad były projekty zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.

W trakcie dyskusji ustalono schemat tekstu przepisów oraz kolejność poszczególnych paragrafów. Rozważano także zestaw elementów opisu archiwalnego, właściwego do tak specyficznych rodzajów materiałów archiwalnych. Bardzo przydatna i wartościowa okazała się pomoc merytoryczna i doświadczenie uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli Narodowego Archiwum Cyfrowego. Powyższe prace będą kontynuowane, także przy ścisłej współpracy z NAC.

Przedyskutowano również oraz uznano za zasadną potrzebę nowelizacji Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. Stosowny projekt zostanie przedstawiony Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 4-5 kwietnia br.

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2017 r.)

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 12-13 grudnia 2017 r.

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.
W trakcie posiedzenia przedyskutowano projekty nowelizacji przepisów metodycznych:
- w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych,
- w sprawie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.

Ich celem jest ujednolicenie obowiązujących przepisów z przygotowanymi przez CKM przepisami o ewidencjonowaniu oraz inwentaryzowaniu zasobu archiwalnego w archiwach - przede wszystkim dostosowano odpowiednie zapisy do obowiązku prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji w postaci elektronicznej w systemie ZoSIA.  

Krytycznie oceniono dotychczasowe wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych i zdecydowano o przygotowaniu nowego tekstu w tym zakresie. Omówiono także projekt przepisu dotyczący zasad eksploatacji  w archiwach systemu ZoSIA a także wykaz normatywów do uchylenia.

Kolejne posiedzenie CKM będzie poświęcone przepisom dot. postępowania z materiałami audiowizualnymi oraz fotografiami.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-7 lipca 2017 r.

W dniach 5-7 lipca 2017 r. odbyło się 9 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018, podczas którego członkowie CKM zapoznali się z uwagami wniesionymi do projektów przepisów w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego, inwentaryzacji materiałów archiwalnych, sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, a także funkcjonowania komisji metodycznych. Omówiono także bieżące sprawy CKM, m.in. kwestię szkolenia dla archiwistów, które zostanie przeprowadzone jesienią b.r. w związku z planowanym wprowadzeniem nowym przepisów w 2018 r. Prace CKM są jednym z priorytetów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, stąd udział dr Wojciecha Woźniaka w posiedzeniach.  

Prace CKM będą kontynuowane na następnych spotkaniach.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29-31 marca 2017 r.

W dniach 29-31 marca b.r. odbyło się VI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018. Podczas 3-dniowego spotkania kontynuowano prace nad projektami przepisów metodycznych: wstępnie uzgodniono tekst normatywu o ewidencji zasobu archiwalnego, zdecydowano o połączeniu w jeden przepis tekstów o inwentaryzacji, sporządzaniu inwentarza archiwalnego oraz zatwierdzaniu inwentarza, przedyskutowano projekt o komisjach metodycznych. Zgodnie z harmonogramem prac, uzgodnionym z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, proponowane w projektach zmiany zmierzają w kierunku ewidencji elektronicznej oraz inwentarza elektronicznego. Ponadto, kompetencje ostatecznego zatwierdzania inwentarzy mają być przekazane dyrektorom archiwów państwowych, z doradczym głosem komisji metodycznych.

Prace nad projektami będą kontynuowane za pomocą środków elektronicznej komunikacji oraz na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na 24 kwietnia. 

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 22 lutego i 1 marca 2017 r.

Podczas spotkania omówione zostały uwagi archiwów państwowych oraz Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP do projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych. Projekt dotyczący akt stanu cywilnego, po poprawkach i uzupełnieniach postulowanych przez archiwa będzie przedmiotem dalszych prac. Uściślenia wymagają przede wszystkim kwestie związane z datacją jednostek archiwalnych.

Ponadto, członkowie CKM przedstawili sprawozdanie z wykonanych prac w grupach przygotowujących projekty przepisów w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego, inwentaryzacji, inwentarza archiwalnego, zatwierdzania opracowania w archiwach oraz funkcjonowania komisji metodycznych. Postanowiono połączyć projekty dotyczące inwentarza archiwalnego i inwentaryzacji w jeden przepis oraz uzgodniono sposób zapisu zaleceń w przepisie o ewidencji zasobu archiwalnego co do podawania rozmiaru zespołu w jednostkach archiwalnych oraz metrażu.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl