-A
+A

Ciała kolegialne

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

 

czytaj więcej

13 stycznia 2014 r. decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych została powołana Rada Naukowa serii pamiętników dotyczących I wojny światowej. 

Do obowiązków Rady Naukowej należy wybór i opracowanie tekstów odpowiednich do publikacji oraz sprawowanie nadzoru naukowego i redakcyjnego nad serią wydawniczą. 
 

czytaj więcej

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

 


Kadencja CKAOD w latach 2016-2020 

Program działania CKAOD kadencji 2016-2020 >>

 

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 

Skład Komisji w kadencji 2016-2020:

Decyzja Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie), przewodniczący
 2. Sebastian Czerniak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wiceprzewodniczący
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), sekretarz
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie)
 5. Grzegorz Konieczka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, o/ Gniezno)
 6. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
 7. Grzegorz Waliś (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
 8. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin)
 9. Mirosław Zapała (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) 

 

Zadania Komisji:

 • podejmowanie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
 • archiwalnej oceny dokumentacji,
 • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
 • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
 • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
 • archiwach państwowych,
 • w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;
 • rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji.

 

Posiedzenia Komisji: 

 

Rejestr uchwał Komisji:

 

Sprawozdania z prac Komisji

 


Kadencja CKAOD w latach 2012-2016  

 

Program działania CKAOD kadencji 2012-2016:

Posiedzenia Komisji: 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdzania z prac Komisji:

 

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania Komisji (wybór):

 • podejmowanie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych,
  • organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opiniowanie wniosków dotyczących zatwierdzenia brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych.

Skład Komisji w kadencji 2012-2016:

Decyzja Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Iwona Fischer (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
 2. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych), Wiceprzewodnicząca
 3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
 4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
 5. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
 6. Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)
 7. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
 8. Grażyna Przesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach)
 9. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu) 

 

 

Kadencja CKAOD w latach 2007-2011


Zakończyła się kadencja CKAOD w latach 2007-2011

Podstawy prawne działania CKAOD:

Zarządzenie Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania CKAOD (wybór):

 • inicjowanie i doskonalenie naukowych metod kształtowania państwowego zasobu archiwalnego
 • opracowywanie projektów kryteriów archiwalnej oceny dokumentacji
 • wnioskowanie w sprawach selekcji i kwalifikacji dokumentacji
 • opiniowanie wniosków dotyczących brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych
 • współpraca z Centralną Komisją Metodyczną i innymi organami kolegialnymi

Skład CKAOD w kadencji 2007-2010:

Decyzja Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Monika Andrasz-Mrożek (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Zastępca Przewodniczącej
Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)
Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych)

Plan pracy CKAOD na lata 2007-2011

Kalendarium prac CKAOD:

Rejestr uchwał CKAOD:

Sprawozdania z prac CKAOD:

Ważniejsze działania podejmowane przez CKAOD:

 • zakończone zostały prace Komisji nad opracowaniem projektu założeń do zmiany zarządzenia Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i decyzji nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz określenia zakresu i trybu ich działania

 • zakończone zostały prace Komisji nad opracowaniem projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych, zawierające również projekt instrukcji w sprawie sporządzenia wniosku o zatwierdzenie dokonanego brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwum państwowego oraz wzór formularza spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2018 r.)

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 4-5 kwietnia 2018 r.

W dniach 4-5 kwietnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad kontynuowano prace nad projektami zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.
W pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego, których wiedza i doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania z materiałami audiowizualnymi stanowią bardzo istotne i cenne wsparcie merytoryczne.

Ponadto zapoznano się z prezentacją Moniki Panter z Archiwum Państwowego w Gdańsku na temat źródeł muzycznych w archiwach oraz propozycją metod ich opracowania. Dr Bartosz Nowożycki (Departament Archiwistyki NDAP) przedstawił zebranym prezentację pt. „Records in Context RIC-CM w kierunku semantycznej interoperacyjności”, w której omówił główne założenia nowego standardu, będącego jeszcze na etapie roboczych prac w Międzynarodowej Radzie Archiwów.

Zaopiniowano pozytywnie projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie postępowania z rozbitymi zespołami (zbiorami) archiwalnymi w archiwach państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 24 kwietnia br.

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 7 marca 2018 r.

W dniu 7 marca 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Przedmiotem obrad były projekty zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.

W trakcie dyskusji ustalono schemat tekstu przepisów oraz kolejność poszczególnych paragrafów. Rozważano także zestaw elementów opisu archiwalnego, właściwego do tak specyficznych rodzajów materiałów archiwalnych. Bardzo przydatna i wartościowa okazała się pomoc merytoryczna i doświadczenie uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli Narodowego Archiwum Cyfrowego. Powyższe prace będą kontynuowane, także przy ścisłej współpracy z NAC.

Przedyskutowano również oraz uznano za zasadną potrzebę nowelizacji Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. Stosowny projekt zostanie przedstawiony Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 4-5 kwietnia br.

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2017 r.)

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 12-13 grudnia 2017 r.

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.
W trakcie posiedzenia przedyskutowano projekty nowelizacji przepisów metodycznych:
- w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych,
- w sprawie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.

Ich celem jest ujednolicenie obowiązujących przepisów z przygotowanymi przez CKM przepisami o ewidencjonowaniu oraz inwentaryzowaniu zasobu archiwalnego w archiwach - przede wszystkim dostosowano odpowiednie zapisy do obowiązku prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji w postaci elektronicznej w systemie ZoSIA.  

Krytycznie oceniono dotychczasowe wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych i zdecydowano o przygotowaniu nowego tekstu w tym zakresie. Omówiono także projekt przepisu dotyczący zasad eksploatacji  w archiwach systemu ZoSIA a także wykaz normatywów do uchylenia.

Kolejne posiedzenie CKM będzie poświęcone przepisom dot. postępowania z materiałami audiowizualnymi oraz fotografiami.

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-7 lipca 2017 r.

W dniach 5-7 lipca 2017 r. odbyło się 9 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018, podczas którego członkowie CKM zapoznali się z uwagami wniesionymi do projektów przepisów w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego, inwentaryzacji materiałów archiwalnych, sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, a także funkcjonowania komisji metodycznych. Omówiono także bieżące sprawy CKM, m.in. kwestię szkolenia dla archiwistów, które zostanie przeprowadzone jesienią b.r. w związku z planowanym wprowadzeniem nowym przepisów w 2018 r. Prace CKM są jednym z priorytetów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, stąd udział dr Wojciecha Woźniaka w posiedzeniach.  

Prace CKM będą kontynuowane na następnych spotkaniach.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29-31 marca 2017 r.

W dniach 29-31 marca b.r. odbyło się VI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018. Podczas 3-dniowego spotkania kontynuowano prace nad projektami przepisów metodycznych: wstępnie uzgodniono tekst normatywu o ewidencji zasobu archiwalnego, zdecydowano o połączeniu w jeden przepis tekstów o inwentaryzacji, sporządzaniu inwentarza archiwalnego oraz zatwierdzaniu inwentarza, przedyskutowano projekt o komisjach metodycznych. Zgodnie z harmonogramem prac, uzgodnionym z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, proponowane w projektach zmiany zmierzają w kierunku ewidencji elektronicznej oraz inwentarza elektronicznego. Ponadto, kompetencje ostatecznego zatwierdzania inwentarzy mają być przekazane dyrektorom archiwów państwowych, z doradczym głosem komisji metodycznych.

Prace nad projektami będą kontynuowane za pomocą środków elektronicznej komunikacji oraz na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na 24 kwietnia. 

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 22 lutego i 1 marca 2017 r.

Podczas spotkania omówione zostały uwagi archiwów państwowych oraz Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP do projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych. Projekt dotyczący akt stanu cywilnego, po poprawkach i uzupełnieniach postulowanych przez archiwa będzie przedmiotem dalszych prac. Uściślenia wymagają przede wszystkim kwestie związane z datacją jednostek archiwalnych.

Ponadto, członkowie CKM przedstawili sprawozdanie z wykonanych prac w grupach przygotowujących projekty przepisów w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego, inwentaryzacji, inwentarza archiwalnego, zatwierdzania opracowania w archiwach oraz funkcjonowania komisji metodycznych. Postanowiono połączyć projekty dotyczące inwentarza archiwalnego i inwentaryzacji w jeden przepis oraz uzgodniono sposób zapisu zaleceń w przepisie o ewidencji zasobu archiwalnego co do podawania rozmiaru zespołu w jednostkach archiwalnych oraz metrażu.

Newsletter NDAP