-A
+A

Ciała kolegialne

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

 

czytaj więcej

13 stycznia 2014 r. decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych została powołana Rada Naukowa serii pamiętników dotyczących I wojny światowej. 

Do obowiązków Rady Naukowej należy wybór i opracowanie tekstów odpowiednich do publikacji oraz sprawowanie nadzoru naukowego i redakcyjnego nad serią wydawniczą. 
 

czytaj więcej

7 maja 2013 r. decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych została powołana Rada Programowa do spraw przygotowania obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej. 

Do zadań Rady Programowej należy określenie celów oraz założeń i kierunków działań archiwów państwowych w zakresie obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej, a także ich koordynacja.

czytaj więcej

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

czytaj więcej

Centralna Komisja Metodyczna jest organem opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.

 

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016

Newsletter NDAP