-A
+A

Ciała kolegialne

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

czytaj więcej

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.Kadencja CKAOD w latach 2020-2022


Kadencja CKAOD w latach 2018-2020


Kadencja CKAOD w latach 2016-2020 


Kadencja CKAOD w latach 2012-2016 


Kadencja CKAOD w latach 2007-2011

 

Organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2021-2023


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2019-2021


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2018-2020


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016

Program działania CKAOD kadencji 2020-2022 (pdf, 260 KB)

Podstawy prawne działania Komisji: 

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2020-2022:

Zarządzenie Nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 października 2020 r.  w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Katarzyna Jaskółka – Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie) – przewodnicząca;  
 2. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie) - wiceprzewodnicząca;  
 3. Joanna Landowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz;  
 4. Sebastian Czerniak (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy);  
 5. Monika Kowzon –Świtalska (Archiwum Państwowe w Warszawie);  
 6. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);  
 7. Katarzyna Piechowska (Ministerstwo Infrastruktury);  
 8. Joanna Racka (Archiwum Akt Nowych);  
 9. Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski);  
 10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku);  
 11. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin).

Posiedzenia Komisji: 

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r (pdf, 354 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 10 grudnia 2020 r (pdf, 254 KB)

Uchwała nr 6/2020 w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 4/2020 posiedzenia CKAOD w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 227 KB)

Uchwała nr 7/2020 w sprawie przyjęcia „Programu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji kadencji 2020-2022 r.” (pdf, 245 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 17 lutego 2021 r (pdf, 318 KB)

Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 5/2020 posiedzenia CKAOD w dniu 10 grudnia 2020 r. (docx, 18 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 17-18 marca 2021 r (docx, 48,9 KB)

Uchwała nr 2/2021 podjęta w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 1/2021 posiedzenia CKAOD w dniu 17 lutego 2021 r. (docx, 18 KB)

Uchwała nr 3/2021 w sprawie usunięcia urzędów stanu cywilnego z ewidencji jednostek wytwarzających materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego (docx, 18 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 27-28 kwietnia 2021 r (docx, 50,7 KB)

Uchwała nr 4/2021 w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 2/2021 posiedzenia CKAOD w dniach 17-18 marca 2021 r. (docx, 18 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 8 i 24 czerwca 2021 r (pdf, 265 KB)

Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2021 - Rekomendacje CKAOD do nowego prawa archiwalnego w zakresie zarządzania dokumentacją i nadzoru nad nią (pdf, 533 KB)

Uchwała nr 5/2021 w sprawie przyjęcia treści protokołu nr 3/2021 posiedzenia CKAOD w dniach 27-28 kwietnia 2021 r. (pdf, 297 KB)

Uchwała nr 6/2021 w sprawie przyjęcia rekomendacji do nowego prawa archiwalnego w zakresie zarządzania dokumentacją i nadzoru nad nią (pdf, 288 KB)

 • 21-22 września 2021 r.

W dniach 21-22 września br. (wtorek-środa) odbyło się posiedzenie CKAOD za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Przedmiotem obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (8 i 24 czerwca br.) oraz wypracowanie zasad i kryteriów wartościowania dokumentacji realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, wytwarzanej i gromadzonej w jednostkach samorządowych, nie ustalonych jako wytwarzające materiały archiwalne.

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 21 i 22 września 2021 r (pdf, 259 KB)

Uchwała nr 7/2021 w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 4/2021 posiedzenia CKAOD w dniach 8 i 24 czerwca 2021 r (pdf, 245 KB)

 • 21 października i 22 listopada 2021 r.

W dniach 21 października i 22 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie CKAOD za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Przedmiotem obrad były: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (21-22 września 2021 r.), postępowanie z nieotwartymi i nieogłoszonymi testamentami oraz wypracowanie „zasad i kryteriów wartościowania dokumentacji realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, wytwarzanej i gromadzonej w jednostkach samorządowych, nieustalonych jako wytwarzające materiały archiwalne”.

 • 1-2 lutego 2022 r.

W dniach 1-2 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Przedmiotem obrad było: przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia w (21 października i 22 listopada 2021 r.) oraz rozpoczęcie prac nad określeniem „zasad i kryteriów wartościowania dokumentacji wydawania paszportów”.

 • 2 marca 2022 r.

W dniu 2 marca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Przedmiotem obrad będzie przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia (1-2 lutego 2022 r.), kontynuacja prac nad zasadami i kryteriami wartościowania dokumentacji wydawania paszportów oraz wolne wnioski i dyskusja.

 

Rejestr uchwał Komisji:

 

 

Program działania CKAOD kadencji 2018-2020

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2018-2020:

Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – przewodniczący;
 2. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin) – wiceprzewodniczący;
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) –sekretarz;
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie);
 5. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie);
 6. Katarzyna Jaskółka - Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie);
 7. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
 8. Katarzyna Piechowska (Archiwum Państwowe w Warszawie);
 9. Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach);
 10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku)

Zadania Komisji:

 • inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, w tym w zakresie nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych, w tym wspieranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach archiwów państwowych w procesie brakowania dokumentacji z zasobu własnego,
  • w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;
 • rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji

Posiedzenia Komisji:

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 26 czerwca 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 27 września 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 8 listopada 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 grudnia 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 lutego 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 marca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 kwietnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 14-15 maja 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 lipca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 września 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 22-23 października 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 grudnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 lutego 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 17-18 marca 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 21-22 kwietnia 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl