Ciała kolegialne

Rada Archiwalna

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

 

KADENCJA RADY ARCHIWALNEJ 2016-2018

Skład Rady:

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Członkowie:

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 

KADENCJA RADY ARCHIWALNEJ 2013-2015

Skład Rady:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodniczące: prof. dr hab. Alicja Kulecka – Uniwersytet Warszawski
dr Lucyna Harc – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

 

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych