-A
+A

Ciała kolegialne

Program działania CKAOD kadencji 2016-2020 >>

 

Podstawy prawne działania Komisji:

 

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2016-2020:

Decyzja Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie), przewodniczący
 2. Sebastian Czerniak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wiceprzewodniczący
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), sekretarz
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie)
 5. Grzegorz Konieczka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, o/ Gniezno)
 6. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
 7. Grzegorz Waliś (Archiwum Państwowe w Kaliszu
 8. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin)
 9. Mirosław Zapała (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) 

Zadania Komisji:

 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji.
 • podejmowanie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych,
  • w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;
 • rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji.

Posiedzenia Komisji:

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:

Program działania CKAOD kadencji 2012-2016:

Posiedzenia Komisji: 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdzania z prac Komisji:

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania Komisji (wybór):

 • podejmowanie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych,
  • organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opiniowanie wniosków dotyczących zatwierdzenia brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych.

Skład Komisji w kadencji 2012-2016:

Decyzja Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Iwona Fischer (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
 2. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych), Wiceprzewodnicząca
 3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
 4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
 5. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
 6. Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)
 7. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
 8. Grażyna Przesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach)
 9. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)

Zakończyła się kadencja CKAOD w latach 2007-2011

Podstawy prawne działania CKAOD:

Zarządzenie Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania CKAOD (wybór):

 • inicjowanie i doskonalenie naukowych metod kształtowania państwowego zasobu archiwalnego
 • opracowywanie projektów kryteriów archiwalnej oceny dokumentacji
 • wnioskowanie w sprawach selekcji i kwalifikacji dokumentacji
 • opiniowanie wniosków dotyczących brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych
 • współpraca z Centralną Komisją Metodyczną i innymi organami kolegialnymi

Skład CKAOD w kadencji 2007-2010:

Decyzja Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

1. Monika Andrasz-Mrożek (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
2. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Zastępca Przewodniczącej
3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
5. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
6. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)
7. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych)

Plan pracy CKAOD na lata 2007-2011

Kalendarium prac CKAOD:

Rejestr uchwał CKAOD:

Sprawozdania z prac CKAOD:

Ważniejsze działania podejmowane przez CKAOD:

 • zakończone zostały prace Komisji nad opracowaniem projektu założeń do zmiany zarządzenia Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i decyzji nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz określenia zakresu i trybu ich działania

 • zakończone zostały prace Komisji nad opracowaniem projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych, zawierające również projekt instrukcji w sprawie sporządzenia wniosku o zatwierdzenie dokonanego brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwum państwowego oraz wzór formularza spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl