-A
+A
 • Start /
 • O nas /
 • Programy unijne dla archiwów państwowych

Programy unijne

2014-2020

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy na rozwój gospodarczy krajów członkowskich blisko 960 mld euro. Środki te przekazywane będą głównie za  pośrednictwem pięciu funduszy: EFRR, FS, EFS, EFR, EFMiR.  Poza istniejącymi funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na 5 nowych programów dających dodatkowe wsparcie w różnych obszarach (np. Program Kreatywna Europa - europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny - 1,46 mld euro). Środki przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności w 28 krajach UE w latach 2014-2020 wyniosą 351,8 mld euro. Zgodnie z przyjętym przez Radę Europejską i Parlament Europejski budżetem na lata 2014-2020 Polska otrzyma z tych środków najwięcej ze wszystkich krajów -  82,5 mld euro. Nowa perspektywa wiąże się z reformą polityki spójności Unii Europejskiej, która staje się środkiem do realizacji strategicznych priorytetów zawartych w dokumencie „Europa 2020” – strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dla Polski oznacza to daleko idące konsekwencje w zakresie programowania krajowej polityki rozwoju, która musi być zgodna z logiką unijną. Najistotniejszym dokumentem strategicznym dla Polski w nowej perspektywie finansowej jest „Strategia Rozwoju Kraju 2020”.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce głównie poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju - 85% jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Podział Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy krajowe: 

 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro;
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro;
 3. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,7 mld euro;
 4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro;
 5. Program Operacyjny Polska Wschodnia – 2 mld euro;
 6. Pomoc Techniczna – 0,7 mld euro.

Ponadto realizowany będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld euro) oraz Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

Podział Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy regionalne: 

 1. Dolnośląskie - 2,25 mld euro;
 2. Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro;
 3. Lubelskie - 2,23 mld euro;
 4. Lubuskie - 0,9 mld euro;
 5. Łódzkie - 2,25 mld euro;
 6. Małopolskie - 2,87 mld euro;
 7. Mazowieckie - 2,08 mld euro;
 8. Opolskie - 0,9 mld euro;
 9. Podkarpackie - 2,1 mld euro;
 10. Podlaskie - 1,21 mld euro;
 11. Pomorskie - 1,86 mld euro;
 12. Śląskie - 3,47 mld euro;
 13. Świętokrzyskie - 1,36 mld euro;
 14. Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro;
 15. Wielkopolskie - 2,45 mld euro;
 16. Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro.

Dodatkowo w Polsce dostępne są programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w wysokości 0,7 mld euro przeznaczone na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

-  tel. do konsultantów: 22 626 06 32, 22 626 06 33 ,

- adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gdzie można uzyskać informacje na temat procesu ubiegania się o finansowanie projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Dodatkowo w większych miastach na terenie całego kraju uruchomiono Lokalne Punkty Informacyjne, których pełny wykaz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronach Ministerstwa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W centrum zainteresowania archiwów państwowych w perspektywie 2014-2020 są obecnie dwa programy krajowe:  POIiŚ oraz POPC, których cele wpisują się w przyjętą w 2010 roku Strategię Archiwów Państwowych na lata 2010-2020. 

1.      Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wspiera działania w takich obszarach jak gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. W programie tym uwaga archiwów koncentruje się na dwóch działaniach:

1.a - I Oś Priorytetowa - „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”,  dla którego NFOŚiGW występuje jako instytucja wdrażająca. Szczegółowe informacje o tym działaniu są publikowane na stronach:
http://poiis.nfosigw.gov.pl

1.b - VIII Oś Priorytetowa  „Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, działanie 8. 1 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, dla którego MKiDN występuje jako instytucja pośrednicząca. Szczegółowe informacje o tym działaniu są publikowane na stronach:
http://poiis.mkidn.gov.pl

 

2.      Program Operacyjny Polska Cyfrowa(POPC), w którym Ministerstwo Cyfryzacji występuje jako instytucja pośrednicząca, a instytucją wdrażającą jest obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Program wspiera obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym. Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju poprzez zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

W ramach II osi priorytetowej POPC - E-administracja i otwarty rząd (alokacja 949 604 018 EUR), będącej w centrum zainteresowania Archiwów Państwowych realizowane będą projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia następujących działań szczegółowych POPC w ramach celu szczegółowego 2 - podniesienie dostępności i jakości e-usług: 

2.a - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) – w 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt prowadzony przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych,  którego koszt szacowany jest na 14 mln złotych zakłada powstanie systemu teleinformatycznego, który umożliwi przejmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie przez archiwa państwowe dokumentacji elektronicznej wytworzonej przez jednostki administracji publicznej.

2.b - Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego – projekt Archiwa Cyfrowe ma na celu zwiększenie dostępności w Internecie zbiorów archiwów państwowych. Przewiduje on wykonanie 35 mln kopii dokumentów historycznych z zasobu wszystkich archiwów państwowych w szerokim zakresie geograficznym, tematycznym i chronologicznym od wieku XII po wiek XX oraz ich otwarte i bezpłatne udostępnienie w Internecie. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie złożony przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w  2016 roku.

Szczegółowe informacje o tych działaniach są publikowane na stronach:
http://cppc.gov.pl/
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020

 

3.      Regionalne Programy Operacyjne (RPO) w perspektywie 2014-2020.  

Na realizację 16 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 40 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny), co daje kwotę około 31,3 mld euro.
Archiwa państwowe mogą otrzymać dofinansowanie w ramach większości RPO. Należy jednak pamiętać, że każdym Regionalnym Programem zajmuje się właściwy terytorialnie Urząd Marszałkowski. Z tego powodu warunki, jakie będą musieli spełnić wnioskodawcy, różnią się między sobą. RPO obejmują m.in. dofinansowanie działań na rzecz:  

 • inwestycji infrastrukturalnych; 
 • rewitalizacji obiektów i budynków zabytkowych; 
 • ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z jego konserwacją, digitalizacją i upowszechnianiem; 
 • zwiększenia efektywności energetycznej budynków, ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii.

W celu  uzyskiwania informacji na temat wsparcia należy zapoznać się z opisami poszczególnych programów operacyjnych, oddzielnie dla każdego z 16 województw. Dokumenty te dostępne są na stronach internetowych poszczególnych programów oraz w punktach informacyjnych Regionalnych Programów działających w poszczególnych województwach.

 

4.       Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

Programy, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej, dotyczą współpracy transgranicznej INTERREG VA:

 • granica północna – program Południowy Bałtyk, granica zachodnia –  3 programy polsko-niemieckie Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska,
 • granica południowa – programy Polska-Czechy i Polska-Słowacja,
 • granica wschodnia – program Polska-Litwa,

współpracy transnarodowej INTERREG VB:

 •  program dla Europy Środkowej,
 • program Regionu Morza Bałtyckiego,

współpracy międzyregionalnej (program INTERREG EUROPA - V C),
oraz programu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (Polska-Białoruś-Ukraina).
Ponadto utworzono Programy pomocowe do obsługi EWT takie jak Epson 2020, Urbanact III i Interact 2014 - 2020.

Programy, które będą realizowane w nowej perspektywie 2014-2020, będą kontynuacją lub też będą opierać się o doświadczenia ze współpracy z poprzedniej perspektywy 2007 – 2013.

Program Polska - Saksonia - 70 mln euro z EFRR.
Najwięcej środków programu zostanie przeznaczonych na zachowanie i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (21,7 mln euro). Możliwe do realizacji projekty to te, które służą ochronie krajobrazu, rewitalizacji i promocji zabytków przyrody i kultury. Dofinansowanie mogą otrzymać również inicjatywy tworzenia i promocji transgranicznych produktów turystycznych, sieci informacyjnych i dydaktycznych.

Program Branderburgia - Polska - 100 mln euro z EFRR.
Głównym celem programu jest pogłębienie integracji jego mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności pogranicza. Największa część środków, tj. 33 mln euro (z EFRR), zostanie przeznaczona na projekty współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach życia publicznego.

Program Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska - 134 mln euro z EFRR.
Obszar wsparcia programu jest atrakcyjny pod względem kulturowym i przyrodniczym, co stanowi szansę dla rozwoju transgranicznej turystyki. Z tego powodu ważnym zadaniem programu jest zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, na co przeznaczono 42 mln euro.

Program Litwa-Polska - 53 mln euro z EFRR.
Całkowity budżet programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska wynosi  Program dotyczy .in. ochrony środowiska, poprawy dostępności i jakości infrastruktury, turystyki, edukacji, ochrony zdrowia, działania centrów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rynek pracy. Ważnym celem jest także rozwijanie współpracy kulturalnej w regionach przygranicznych.

Program Polska- Słowacja - 155 mln euro z EFRR.
W latach 2014-2020 aż połowa kwoty na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Taki podział środków wynika z charakterystyki pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu. Ze środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych.

Program Czechy-Polska - 226 mln euro z EFRR.
Program będzie dysponował największym budżetem spośród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Ponad połowa budżetu programu będzie przeznaczona na ochronę, wykorzystanie oraz poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego. Działania te będą uzupełnione przez wspólną promocję walorów regionu. Wszystkie inicjatywy będą służyć zwiększeniu znaczenia turystyki na całym pograniczu i stworzeniu nowych miejsc pracy.

Program „Południowy Bałtyk” - 83 mln euro z EFRR.
Wspiera współpracę transgraniczną nadbałtyckich regionów Danii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji. Partnerzy z krajów zaangażowanych w program mogą wspólnie ubiegać się o fundusze unijne na realizację projektów dotyczących tematyki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, kultury, wymiany młodzieży oraz ochrony środowiska.

Program dla Europy Środkowej - 246 mln euro z EFRR.
EUROPA ŚRODKOWA to program Unii Europejskiej wspierający transnarodową współpracę między instytucjami z dziewięciu krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, wybranych regionów Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz wybranych regionów Włoch. Celem transnarodowego programu Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmienia miasta i regiony, czyniąc je lepszymi miejscami do życia i pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na priorytetach takich, jak:

1.      Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej;

2.      Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej;

3.      Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu;

4.      Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej.

Program w latach 2014-2020 wspiera głównie działania o charakterze nieinwestycyjnym.
W ramach projektów możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Program Regionu Morza Bałtyckiego - 264 mln euro z EFRR.
Państwa UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec,   Państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś Rosja (wybrane regiony). Morze Bałtyckie to bogactwo środowiskowe i ekonomiczne, które wymaga przestrzegania zasad wspólnego, zrównoważonego jego użytkowania. Współpraca międzynarodowa pozwala wypracować rozwiązania, które wpływają na cały region, nie mając charakteru  wyłącznie krajowego czy lokalnego. W projektach można prowadzić działania o charakterze badawczo-rozwojowym, planistycznym, a także realizować inwestycje. Ich rezultatem powinien być zwiększony potencjał instytucjonalny partnerów i odbiorców tych działań, czyli większa wiedza i kompetencje, sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych, itp.

Program Interreg Europa - 359 mln euro z EFRR.
Współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.
Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Program Polska – Białoruś- Ukraina - 183 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program będzie wspierać promocję kultury lokalnej, zachowanie dziedzictwa historycznego czy poprawę dostępności regionów. Dofinansowanie uzyskają także projekty przyczyniające się do rozwoju sieci komunikacyjnych i transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. Realizowane będą też przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony granic oraz projekty w obszarze promocji zarządzania granicami, mobilnością i migracjami. Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat  wyżej wymienionych programów będą udostępniane na stronie:
www.ewt.gov.pl

 

5.      Program „Kreatywna Europa”
Najważniejszy Program dla sektorów kultury i kreatywnych w ponad 30 krajach europejskich. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld euro w okresie najbliższych siedmiu lat – program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, będzie zawierał trzy komponenty: kultura, media i finansowy komponent horyzontalny.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył prowadzenie Punktu Kontaktowego tego Programu  Instytutowi Adama Mickiewicza, który prowadził do tej pory Punkt Kontaktowy Programu Kultura oraz Programu Europa dla Obywateli.
Więcej informacji o Programie na stronach:
https://iam.pl/pl/program-kultura/kreatywna-europa

www.kreatywna-europa.eu

 

6.      Program „Europa dla Obywateli”
Program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie.  Program ten, zaplanowany na lata 2014-2020, dąży do zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. Dofinansowanie można otrzymać na działania realizowane w ramach dwóch komponentów: "Pamięć europejska" i "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie". Pierwszy komponent dedykowany jest projektom upamiętniającym ważne wydarzenia w historii Europy; debatom, konferencjom, warsztatom i innym działaniom prowadzącym do refleksji nad przyczynami powstania reżimów totalitarnych i przyczyniającym się do zwiększenia tolerancji i wzajemnego zrozumienia.
Więcej informacji o Programie na stronie:
www.europadlaobywateli.pl
.

 

7.      Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Obok funduszy strukturalnych stanowi ważne źródło zewnętrznego finansowania kultury w Polsce. Środki przeznaczone przez trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegię, Islandię i Liechtenstein aktywnie wspierały działania m.in. z zakresu kultury. Kwota przeznaczona w latach 2009-2014na projekty kulturalne to 81,6 mln euro, czyli ok. 330 mln zł. Zamknięto już nabory wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. Obecnie trwa realizacja dofinansowanych projektów. W 2016 roku będą jeszcze prowadzone nabory wniosków w obszarze ochrony zdrowia w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Więcej informacji o Programie na stronie:
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl

 

8.      Program Partnerstwa Wschodniego
Program  Partnerstwa Wschodniego, którego głównym celem jest wsparcie instytucjonalne  (również w obszarze kultury) w sześciu krajach wschodnich (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy), m.in. poprzez organizację szkoleń czy pomoc w przygotowaniu odpowiednich reform. Na lata 2014-2020 dla Partnerstwa Wschodniego przeznaczono  ok. 4,1 mld euro w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), który jest głównym źródłem finansowania projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego. Dla porównania – w unijnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 na ten cel przeznaczono ok. 2,4 mld euro.
Więcej informacji o Programie na stronie:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/partnerstwo_wschodnie/partnerstwo_wschodnie

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl