-A
+A

Inwestycje budowlane

Celem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków Archiwów Państwowych. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, która przyczyni się m.in. do

 • ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”,
 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 • większej energooszczędności budynków.

Realizacja projektu zapewni także właściwe i bezpieczne warunki przechowywania państwowego zasobu archiwalnego, w tym dziedzictwa kulturowego kraju wytworzonego na przestrzeni dziejów, ale także świadectw obecnych czasów sukcesywnie przejmowanych przez Archiwa Państwowe.

Projekt termomodernizacji to inwestycja wdrażana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Beneficjent) z udziałem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (partner projektowy) w trybie pozakonkursowym.

Aktualnie w projekcie uczestniczy 27 budynków Archiwów Państwowych: dwa w Warszawie, Częstochowie, Kaliszu, cztery w Katowicach, Kielcach, Lesznie, Łodzi, Olsztynie, dwa w Opolu, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Gdyni, Słupsku.

Całkowita powierzchnia obiektów przewidzianych w projekcie w podstawowej części wynosi 77,6 tys. m² (w tym 61 tys. m² powierzchni użytkowej).

Prace prowadzone będą w dwóch etapach:

Etap pierwszy (projekt przygotowawczy) – „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – przygotowanie dokumentacji”.

W tym etapie przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do realizacji etapu drugiego projektu. Wiązało się to będzie z przeprowadzeniem m.in. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, audytów energetycznych, prac projektowych i kosztorysowych.

Prace związane z realizacją pierwszego etapu projektu planowane są w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowite koszty projektu: 9 042 552, 58 PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): 9 042 552,58 PLN

 

Etap drugi – inwestycja polegająca na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków.

Termomodernizacja realizowana będzie w oparciu o wytworzoną w pierwszym etapie dokumentację projektową.

Przewidywany zakres prac, w zależności od danego obiektu, obejmie:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne),
 • budowę/przebudowę systemów wentylacji mechanicznej, przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Prace związane z realizacją drugiego etapu projektu przewidywane są na lata 2024-2027.

Całkowite koszty projektu: ponad 90 mln PLN

Dofinansowanie projektu z UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): ponad 90 mln PLN

Zadanie inwestycyjne wpisuje się zarówno w zakres wsparcia obszaru energetyki POIiŚ 2014-2020, jak i w założenia perspektywy finansowej 2021-2027, tj. bardziej przyjaznej dla środowiska bezemisyjnej Europy, a także realizuje założenia zgodnie z dokumentami na poziomie krajowym, w tym m.in. „Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu”.

 

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom w projekcie

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza na stronie internetowej POIŚ.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się właściwa instytucja przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.  
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.   
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

W trosce o realizowany projekt unijny z I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” poddziałanie: 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” polecamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska korupcji oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów, zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami:

http://www.antykorupcja.gov.pl/

http://www.cba.gov.pl/

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

Korupcja negatywnie oddziałuje na różne płaszczyzny życia społecznego stanowiąc zagrożenie dla gospodarki i narusza wolność rynkową. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie zagrożeń płynących z tego zjawiska i przeciwdziałanie mu na każdym etapie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych:

 1. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników.
 2. „Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” wydany w styczniu 2019 r.
 3. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.
 4. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”
 5. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”.
 6. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.
 7. Fraud and Corruption Awareness Handbook – Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.
 8. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS.
 9. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”.


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl