-A
+A
  • Start /
  • Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza konkurs na dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Aktualności

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Kierowanie całokształtem działalności Archiwum oraz czuwanie nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań, w szczególności: - ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych Archiwum; - ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum; - reprezentowanie Archiwum na zewnątrz; - przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji; - dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego; - wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów; - wydawanie zarządzeń wewnętrznych i wprowadzanych na ich podstawie regulaminów oraz instrukcji; - wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); - tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; - kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów; - kierowanie realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: historyczne lub prawnicze), - minimum 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi, - znajomość ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o finansach publicznych, o służbie cywilnej,  o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego. - 3 lata doświadczenia w zarządzaniu środkami finansowymi i materialnymi na stanowiskach kierowniczych, - znajomość funkcjonowania administracji publicznej, - posiadanie kompetencji kierowniczych, - dobry stan zdrowia.    

Wymagania dodatkowe:

- dobra znajomość języka obcego (preferowany: niemiecki, angielski, francuski,  rosyjski), - umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys, - list motywacyjny, - kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, - kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ''tajne'' lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).  

Praca pisemna: wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, kandydaci składają pracę pisemną prezentującą: „Program działania na stanowisku dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu w perspektywie pięcioletniej”. Maksymalna objętość pracy: nie więcej niż 10 stron standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronie). W celu zapewnienia bezstronności pracę pisemną należy oznaczyć jedynie hasłem na stronie tytułowej. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą dane autora, oznaczoną w widocznym miejscu hasłem. Pracę wraz z kopertą zawierającą dane autora należy złożyć w oddzielnej zamkniętej kopercie oparzonej napisem „Praca pisemna - konkurs na stanowisko Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu”. Informacje o metodach i technikach naboru - weryfikacja formalna nadesłanych ofert - merytoryczna ocena złożonej pracy pisemnej - pisemny test wiedzy - badanie kompetencji kierowniczych - rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 19 października 2012 r. Liczy się data stempla pocztowego. Miejsce składania dokumentów Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2 D, 02-517 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wrocław”.

Inne informacje

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych będą do odbioru w terminie 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu (22) 56-54-625.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl