-A
+A

Dokument elektroniczny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517) zawiera w § 4 następujący przepis:
"Dodatkowe objaśnienia niezbędne do prawidłowego uporządkowania metadanych oraz wynikające z najlepszej praktyki przykłady prawidłowego uporządkowania metadanych zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji."

W oparciu o:

1. paragraf 2 i 3 ww. Rozporządzenia MSWiA. gdzie niezbędne elementy struktury zostały zdefiniowane,
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519)
3. ogłoszoną w 2005 roku propozycję standardu metadanych (zamieszczone na tej stronie),

przygotowana została propozycja dodatkowych objaśnień jakie MSWiA mógłby zamieścić na swojej stronie podmiotowej BIP.
Do pobrania projekt objaśnień wersja_03b z dnia 14 listopada 2006:
w formacie odt
w formacie pdf
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl