-A
+A

Konserwacja archiwaliów

Od roku 2000 Archiwa Państwowe uczestniczą w Wieloletnim Programie Rządowym na lata 2000-2008 "Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych". Program został przedłużony do roku 2012. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych jest obok Biblioteki Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego inicjatorem programu. Przewidziano do realizacji 38 zadań, które obejmują międzi innymi: badania nad zjawiskiem kwaśnego papieru, budowę centrum badań nad przyczynami destrukcji papieru na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, budowę i eksploatację instalacji masowego odkwaszania w bibliotekach i archiwach oraz modernizację sieci pracowni mikrofilmowania archiwaliów.

 

Informacja na temat realizacji zadania odkwaszania masowego w archiwach państwowych, przekazana na zebraniu dyrektorów archiwów państwowych w Radziejowicach w maju 2008 roku: KWAŚNY PAPIER W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH (1,29MB)

 

WPR "Kwaśny Papier" w archiwach państwowych (3,4 MB)

Badania stanu zachowania archiwaliów
W latach 2002-2005 w ramach programu WPR Kwaśny Papier, archiwa państwowe, we współpracy z Biblioteką Narodową, zrealizowały projekt "Ocena stanu zachowania i pełne zdefiniowanie zagrożeń polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku". Badania przeprowadzono w następujących archiwach: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, AP Olsztyn i AP Poznań. Ocenę stanu zachowania zasobu przeprowadzono z wykorzystaniem metody statystycznego doboru prób, opartej na tzw. metodzie stanfordzkiej i „Uniwersalnej procedurze oceny stanu archiwum”, opracowanej przez Narodowe Archiwa Holenderskie. Wyniki przeprowadzonych badań statystycznych pozwoliły określić potrzeby archiwów państwowych w dziedzinie masowej konserwacji i odkwaszania archiwaliów na papierach kwaśnych oraz mikrofilmowania zasobów z XIX i XX wieku.

W.Sobucki, A.Czajka "Stan zachowania archiwaliów z XIX i XX wieku" (312 KB)

Budowa pracowni masowego odkwaszania
Od roku 2005 w ramach WPR "Kwaśny papier" organizowane są w archiwach państwowych cztery pracownie masowego odkwaszania: AAN Warszawa, CLKA Pracownia w Milanówku, AP Gdańsk (Oddział Gdynia), AP Katowice. Pracownie te zostały wyposażone w urządzenia odkwaszające C900.

Schemat C900 (plik JPG)

 

Mrofilmowanie zasobu
Wykonywanie kopii mikrofilmowych oraz cyfrowych jest obok mechanicznego i chemicznego wzmocnienia papieru jedynym sposobem zachowania informacji zapisanej na papierach kwaśnych. W przypadku silnie zakwaszonych, kruchych archiwaliów udostępnianie kopii służy także ochronie oryginalnych akt przed zniszczeniami mechanicznymi.
W ramach WPR "Kwaśny papier" zmodernizowano pracownie reprograficzne AP Kraków i AP Lublin oraz pracownię reprograficzną i konserwatorską w AP Poznań.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl