-A
+A

Zarządzanie dokumentacją

Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną, które można wprowadzić do instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt teatrów, wprowadzanych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

czytaj więcej

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia procesu ich opracowywania w poszczególnych podmiotach publicznych.

czytaj więcej

 

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować:
1) instrukcję kancelaryjną;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt;
3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt)
- zwane „przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi”.

czytaj więcej

art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);
 

zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją, zmienione zarządzeniem nr 17 z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 10 z dnia 18 września 2013 r.;

czytaj więcej

Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami – por. § 74 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl