-A
+A

Instrukcje i wykazy akt

Informacja nr 29  - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących obsługi i rozliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych (doc, 836 KB)

Informacja nr 28 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw związanych z obsługą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (doc, 49 KB)

Informacja nr 27  - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego

Informacja nr 26  - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących przynawania świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka - poprawiona w zakresie symbolu klasyfikacyjnego (6152) i tytułu klasy

Informacja nr 25 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń wychowawczych

Informacja nr 24 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzicielskich

Informacja nr 23 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw przyznawania Kart Dużych Rodzin

Informacja nr 22 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli

Informacja nr 21 - symbol klasyfikacyjny dla spraw z zakresu przyznawania dodatku energetycznego

Informacja nr 20 - rejestracja przesyłek przekazanych na ESP oraz postępowanie z przesyłkami przekazanymi na ESP

Informacja nr 19 - sposób porządkowania dokumentacji związanej z wydawaniem pozwoleń na budowę, w tym dokumentacji projektów budowlanych

Informacja nr 18  - symbole klasyfikacyjne dla spraw z zakresu gospodarowania odpadami w gminach

Informacja nr 17 - symbol klasyfikacyjny dla spraw dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego

Informacja nr 16 - dane w systemach dedykowanych a dokumentacja nietworząca akt spraw

Informacja nr 15 - sposób porządkowania dokumentacji niearchiwalnej o okresie przechowywania dłuższym niż 10 lat

Informacja nr 14 - symbol klasyfikacyjny dla spraw dotyczących oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy wobec sekretarza powiatu

Informacja nr 13 - wyjaśnienie wyrażenia „kategoria archiwalna o wartości wyższej”

Informacja nr 12 – usytuowania archiwum zakładowego i przypisanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych

Informacja nr 11 – praktyczna realizacja w środkach ewidencyjnych archiwum zakładowego zmiany kwalifikacji archiwalnej dokumentacji

Informacja nr 10 – symbol klasyfikacyjny dla spraw dotyczących potwierdzania profilu zaufanego ePUAP

Informacja nr 9 – symbol klasyfikacyjny dla spraw dotyczących wydania przez starostę decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych

Informacja nr 8 – stosowanie przepisu § 6 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Informacja nr 7 – klasyfikacja spraw związanych z wydawaniem przez starostwa powiatowe zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego

Informacja nr 6 – zakres podmiotowy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Informacja nr 5 – możliwość rozbudowy jednolitych rzeczowych wykazów akt, stanowiących załączniki nr 2-5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Informacja nr 4 – kwalifikacja dokumentacji, dla której w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędów obsługujących te organy nie określono kategorii archiwalnej

Informacja nr 3 – sposób klasyfikacji spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym

Informacja nr 2 – sposób doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich do niektórych zagadnień realizowanych w tych urzędach

Informacja nr 1 – sposób klasyfikowania dokumentacji wynikającej z realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), czyli tzw. "ustawą żłobkową", na organy gminy, a tym samym urzędy je obsługujące

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl