-A
+A

Instrukcje i wykazy akt

Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami – por. § 74 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest organem właściwym w sprawach:

1) zatwierdzania instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt):

a) opracowywanych wspólnie dla:
       - urzędów obsługujących ministrów oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nich nadzorowanych,
       - urzędów obsługujących centralne organy państwowe oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nie nadzorowanych,
       - centralnych państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nie nadzorowanych,
       - jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministrów lub inne centralne organy państwa oraz podległych tym organom;

b) dla archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

c) dla urzędów obsługujących ministrów i inne centralne organy państwowe – w tym zakresie każdorazowo może być wydawane upoważnienie dla Dyrektora Archiwum Akt Nowych;

d) dla centralnych państwowych jednostek organizacyjnych – w tym zakresie każdorazowo może być wydawane upoważnienie dla Dyrektora Archiwum Akt Nowych, jeżeli siedziba tej jednostki mieści się w Warszawie;

2) potwierdzania porozumienia przy wprowadzaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt:

a) opracowywanych wspólnie dla:
         - urzędów obsługujących ministrów oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nich nadzorowanych,
         - urzędów obsługujących centralne organy państwowe oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nie nadzorowanych,
         - centralnych państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych im podległych i przez nie nadzorowanych,
         - jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministrów lub inne centralne organy państwa oraz podległych tym organom;

b) dla archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

c) dla urzędów obsługujących ministrów i inne centralne organy państwowe – w tym zakresie każdorazowo może być wydawane upoważnienie dla Dyrektora Archiwum Akt Nowych;

d) dla centralnych państwowych jednostek organizacyjnych – w tym zakresie każdorazowo może być wydawane upoważnienie dla Dyrektora Archiwum Akt Nowych, jeżeli siedziba tej jednostki mieści się w Warszawie;

3) zatwierdzania innych instrukcji niż wymienione w pkt 1 ppkt 1 i 3.

 

Dyrektorzy archiwów centralnych:


Dyrektorzy: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku nie prowadzą spraw z zakresu zatwierdzania (potwierdzania porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego udziela eksperckiego wsparcia działającym w zakresie swej właściwości archiwom państwowym, w szczególności w odniesieniu do dokumentacji audiowizualnej, na ich wniosek, w sprawach z zakresu inicjowania, opiniowania i zatwierdzania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych (w tym kwalifikatorów dokumentacji audiowizualnej).

Dyrektor Archiwum Akt Nowych może działać jedynie na podstawie jednorazowych upoważnień Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Dyrektorzy archiwów państwowych, które nie posiadają charakteru centralnego, są właściwi w sprawach:

1) zatwierdzania instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) dla innych organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych i samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym centralnych jednostek organizacyjnych, posiadających siedziby poza Warszawą, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych zastrzeżonych do właściwości Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

2) potwierdzania dokonanego porozumienia przy wprowadzaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt dla innych podmiotów niż urzędy obsługujące ministrów i inne centralne organy państwowe, w tym dla centralnych jednostek organizacyjnych, posiadających siedziby poza Warszawą;

3) zatwierdzania wykazu dokumentacji działalności programowej wraz z jej kwalifikacją, sporządzonego przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, względem których wykonują czynności w zakresie kontroli archiwalnych.

 

Właściwe dla danej miejscowości archiwum państwowe znajdą Państwo w zakładce „Zasięg terytorialny archiwów państwowych”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl