Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji

Klasyfikacja dokumentacji polega na jej rzeczowym przyporządkowaniu do wybranej klasy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Kwalifikacja dokumentacji to jej podział ze względu na okres jej przechowywania poprzez przypisanie symbolu literowego do dokumentacji – w zależności tego, czy będzie ona przechowywana wieczyście (kat. A) czy czasowo (kat. B).

Poniżej znajdziesz przykładowe klasyfikacje i kwalifikacje dokumentacji dla różnych podmiotów.

Zagadnienia ogólne dla klas od 0 do 3:

Szkoły:

Przedszkola:

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego:

Wyżej wymieniona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej PINB została pozytywnie zaopiniowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 1 czerwca 2012 r.

Biblioteki:

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii:

Ośrodki Pomocy Społecznej:

Jednostki prowadzące administracyjną i ekonomiczną obsługę placówek oświatowych:

Centra Pomocy Rodzinie:

Powiatowe Urzędy Pracy:

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanego na bazie ww. klasyfikacji i kwalifikacji, zachęcamy do kontaktu z właściwym miejscowo Archiwum Państwowym.

Wyjaśnienia dodatkowe:

Podmioty, korzystające przy opracowywaniu swojego jednolitego rzeczowego wykazu akt z ww. klasyfikacji i kwalifikacji, mogą usuwać zbędne klasy lub dodawać nowe grupy rzeczowe, ale pod warunkiem zachowania ich prawidłowej budowy, a w szczególności prawidłowości w sposobie konstruowania symboli klasyfikacyjnych.