Konkurs Wspieranie działań archiwalnych 2022

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020  r. poz. 164), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2022”

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2022”, na które zostanie udzielona dotacja obejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

900.000,00 zł brutto.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do ogłoszenia. Przed złożeniem oferty oferenci obowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które przyznano dotację, może rozpocząć się po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 30 czerwca 2022 r. i musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin.

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 12.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2022”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. ocenę złożonych ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , zwana dalej „komisją”;
 2. oferty zostaną ocenione przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie;
 3. oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu;
 4. przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
 5. wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach:

 1. na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju;
 2. łączna wartość przyznanych dotacji w 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 801.975,00 zł na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2021”.

8. Pozostałe informacje:

 1. w składanej ofercie należy określić szczegółowo wkład własny oferenta w sekcji IV lub VI oferty;
 2. w przypadku projektu, którego celem jest konserwacja materiałów archiwalnych, należy dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą stan konserwatorski materiałów archiwalnych oraz proponowany program prac konserwatorskich;
 3. pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: dotacje@archiwa.gov.pl.

Wyniki konkursu