Przejdź do treści Wyszukiwarka

Aktualności

prawidłowy

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”

Wnioski w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2022” zostały ocenione. Dotacje otrzyma 17 oferentów

 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit.

13 Czerwca 2022
Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”

Spośród  zgłaszających się instytucji komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przyznanie środków 17 oferentom. Wśród materiałów archiwalnych, które dzięki temu zostaną poddane opracowaniu, konserwacji, zabezpieczeniu i udostępnieniu są m.in. księgi metrykalne, dokumenty pergaminowe, nuty, rękopisy oprawne i wiele innych.

Konserwacji poddany zostanie m.in. pergaminowy dokument Przemysła II, z pieczęcią majestatową z 15 sierpnia 1295 roku, która dała początek herbowi Państwa Polskiego, najstarsze ormiańskie księgi metrykalne, akta Archiwum Archidiecezji Warmińskiej i pergaminy z Archiwum Diecezjalnego w Płocku.

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2021 dofinansowaliśmy już 120 projektów na łączna kwotę ponad 5,6 mln zł. Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. konserwację rękopisów w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, konserwację archiwaliów z Podola w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, opracowanie i udostepnienie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych”.

fot. Małgorzata Bochenek.